Axolot Solutions beviljas patent för svavelrening

Axolot Solutions beviljas patent för svavelrening

Patent- och Registreringsverket har beslutat att godkänna en patentansökan från Axolot Solutions rörande svavelrening och kommer att publicera beslutet inom kort.

Patentet avser rening av den vanligt förekommande svavelföreningen sulfat i kraftigt förorenade avloppsvatten med hjälp av en kombination av elektrokoagulation och fällningsreaktion. Svavelföreningar förekommer i en mängd olika avlopps- och spillvatten och kan resultera i luktproblem och bildande av svavelväte, en mycket illaluktande och giftig gas. Sulfat och andra svavelföreningar ombildas till sulfid och vidare till svavelväte på platser där det är ont om syre och där sura betingelser råder, till exempel i många sammanhang där avloppsvatten hanteras.

Genom att rena avloppsvatten bestående av flera olika föroreningar såsom övergångsmetalljoner, olja med mera samt sulfatjon, med en kombination av elektrokoagulation och fällningsreaktion, så kan en effektiv rening av alla dessa komponenter erhållas samtidigt som de bildade restprodukterna blir lätthanterliga. Genom att integrera den av Axolot nu patenterade tekniken i bolagets AxoPur® system så breddas möjligheterna att rena olika typer av avlopps- och spillvatten ytterligare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, vice VD och ansvarig FoU, Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Axolot Solutions beviljas patent för svavelrening

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.