Axolot Solutions Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari-December 2023

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari-December 2023

Årets avslutande kvartal präglades av systemleveranser och genomförandet av riktade emissioner för fortsatt tillväxt

Sammandrag av fjärde kvartalet 2023

Finansiellt

 • Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 5 808 tkr (375 tkr för fjärde kvartalet 2022), vilket till allra största delen avser systemförsäljning. Successiv vinstavräkning tillämpas avseende försäljning av anläggningar.
 • Övriga rörelseintäkter var 0 tkr (0).
 • Rörelseresultatet blev -4 048 tkr (-4 893). Den betydligt högre omsättningen har slagit igenom resultatmässigt. Personalkostnaderna minskade eftersom jämförelseperioden även inkluderar den finska verksamhet som avyttrades vid utgången av 2022.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,05).
 • Kassaflödet från löpande verksamhet och investeringar var -3 760 tkr (-4 978). Det förbättrade kassaflödet förklaras av ett mindre negativt resultat och lägre investeringar.
 • Riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner genomfördes under fjärde kvartalet, för tillväxtfrämjande aktiviteter. Emissionslikviden på 15 250 tkr betalades in och huvuddelen av de förväntade emissionsutgifterna på 1 786 tkr betalades ut. Förutom ett antal externa investerare och befintliga aktieägare deltog samtliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i emissionerna.
 • Likvida medel vid utgången av året var 16 968 tkr.

Operativt

 • Axolot hade redan tidigare i år ingått ett avtal om leverans av en nyckelfärdig AxoPur® anläggning till Omni Polymers AB. I början av oktober valde kunden att utvidga sin beställning till att omfatta kringliggande system för rening och recirkulation av processvatten vid upparbetningsanläggningen för återvunnen plast i Ängelholm. Det totala ordervärdet uppskattades därmed till ungefär 10 Mkr.
 • Patent- och Registreringsverket beslutade att godkänna en patentansökan från Axolot Solutions rörande svavelrening. Patentet avser rening av den vanligt förekommande svavelföreningen sulfat i kraftigt förorenade avloppsvatten med hjälp av en kombination av elektrokoagulation och fällningsreaktion. Genom att integrera den patenterade tekniken i bolagets AxoPur system så breddas möjligheterna att rena olika typer av avlopps- och spillvatten ytterligare.
 • Under kvartalet har en strukturerad process inletts i syfte att – utifrån det arbete som hittills gjorts med utveckling av CE-certifiering och CRM system – effektivisera och rationalisera dessa stödsystem. Målet är att etablera ett övergripande kvalitetssystem som i nästa fas kan utgöra grunden för en ISO certifiering.

Kvartal 1-4 2023

 • Nettoomsättningen för år 2023 blev 8 986 tkr (1 559 tkr för år 2022), vilket främst avser försäljning av AxoPur anläggningar men också demokörningar, hyres- och serviceintäkter samt ersättning för analyskostnader. 
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 12 tkr (1).
 • Rörelseresultatet blev -16 519 tkr (-17 861). Den högre omsättningen bidrog positivt till resultatet. Kostnader för förbrukningsmaterial, resor och externa analyser var högre än i jämförelseperioden. Däremot var personalkostnaderna lägre eftersom den finska verksamheten avyttrades i slutet av 2022, och likaså avskrivningarna.
 • När det gäller försäljning av AxoPur system har mycket hänt under året. Två nyckelfärdiga system som kontrakterades i slutet av 2022 installerades och kördes igång i april. I juni togs en order på ett system till Omni Polymers som upparbetar återvunnen plast. Därefter tecknade Jernhusen avtal om ett system för rening av vatten från tvätt och sanering av tåg. I oktober fick Axolot en tilläggsorder från Omni Polymers, så att den nu omfattar även kringliggande system. De båda systemen, till Jernhusen och Omni Polymers, beräknas vara färdiginstallerade i början av 2024. Successiv vinstavräkning tillämpas i redovisningen.
 • Demoaktiviteter och analyser av olika vatten pågår ständigt. Under andra halvåret genomfördes viktiga kundevent i Norge. Axolot interagerade där med flera stora aktörer, inte minst inom fiskprocessindustrin, där de nya BAT (best available technology) reglerna nu är under implementering. Interaktionerna utmynnade i att ett partnerskapsavtal signerades med norska MMC First Process precis i början på 2024.
 • Riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner genomfördes under fjärde kvartalet om totalt 15 250 tkr, för tillväxtfrämjande aktiviteter. Förutom ett antal externa investerare och befintliga aktieägare deltog samtliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i emissionerna.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2023.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

 • I början av oktober månad fick Axolot en tilläggsorder från plaståtervinningsföretaget Omni Polymers, vilket innebär att beställningen nu omfattar även kringliggande system. Det totala ordervärdet uppskattas till ungefär 10 Mkr. Den nya anläggningen förväntas kunna tas i drift i början av 2024.
 • Riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner genomfördes under fjärde kvartalet om totalt 15 250 tkr, för tillväxtfrämjande aktiviteter. Emissionerna kunde göras baserat på emissionsbemyndigande från årsstämman 2023. Till den del emissionerna avsåg aktier och teckningsoptioner till styrelseledamöter och ledande befattningshavare kunde denna utföras efter beslut på extra bolagsstämma i november månad.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Ett partnerskapsavtal signerades i början av januari 2024 med det norska fiskprocessföretaget MMC First Process, för att utveckla och marknadsföra ett nytt vattenreningssystem baserat på AxoPur. MMC First process är en ledande, internationell leverantör av hållbara produkter och lösningar för fiskhantering och bearbetning. Första steget i partnerskapet planeras vara etableringen av ett par referensprojekt i Norge för att säkerställa en optimal och effektiv systemlösning.
 • Axolot meddelade i mitten av januari 2024 att en förstärkning av bolagsledningen sker från 1 februari 2024, då Anders Lundin anställs som ny VD och koncernchef. Därmed kan befintlig VD Lennart Holm fullt ut fokusera på systemförsäljning och affärsutveckling, vilket är avgörande för Axolots fortsatta tillväxt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundin, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 323 11 06, mejl: anders.lundin@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2024 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB – Bokslutskommuniké 2023

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.