Axolot Solutions lanserar ny och unik lösning för PFAS-rening av förorenade vatten

Axolot Solutions lanserar ny och unik lösning för PFAS-rening av förorenade vatten

Axolot lanserar nu en nyutvecklad reningsteknik för bland annat lakvatten från deponier och grundvatten förorenade av PFAS. Insikten om och uppmärksamheten runt PFAS som ett stort och växande miljö- och hälsoproblem har ökat markant bara under det senaste året. Hittills har det saknats effektiva reningstekniker som klarar att rena det breda spektrum av PFAS-föroreningar som existerar i förorenade vatten. Axolot kan nu erbjuda en effektiv och långtidsverkande reningslösning till en rimlig kostnad. Det hela bygger på en kombination av Axolots egenutvecklade AxoPur® teknik i kombination med en speciellt anpassad filterlösning. Behoven och marknaden för PFAS-rening förväntas växa mycket kraftigt under kommande år.

Vad är PFAS?
PFAS, eller per- och polyfluorerade alkansubstanser, uppmärksammas alltmer i nyhetsflödet som en tickande miljö- och hälsobomb. Begreppet PFAS är ett samlingsnamn för tiotusentals likartade föreningar som tillverkats och använts i mycket stor skala sedan mitten på förra seklet. Produkter innehållande PFAS har fantastiska egenskaper som vi alla har använt och uppskattat i många år, exempelvis teflon i stekpannor, fettresistenta pappersomslag till livsmedel – i textil för att få dem att både släppa igenom ånga och vara vattenresistenta – schampon och hudvårdsprodukter, skidvalla och så mycket mer. Omfattande vetenskapliga studier har nu visat att de svårnedbrytbara PFAS-molekylerna ansamlas i människokroppen och där kan orsaka cancer och hormonstörningar.

Miljömyndigheterna kräver åtgärder
Av miljömyndigheter tillåtna nivåer av PFAS i till exempel dricksvatten och lakvatten från deponier reduceras nu mycket drastiskt runt omkring i hela världen samtidigt som produktion av dessa kemikalier till stor del förbjuds. Problemet är att de redan finns överallt runt omkring oss och då de är extremt svåra att bryta ner så kommer vi att fortsatt exponeras för dem i generationer framåt.

Initialt har man fokuserat intresset runt några enstaka PFAS-föreningar, exempelvis PFOS, vilken under många år använts i brandskum och som genom brandövningar hamnat i grundvattnet som sedan förorenat närliggande dricksvattentäkter. Man har nu insett att det behövs åtgärder som hanterar ett mycket bredare spektrum av PFAS-föroreningar; därför börjar man idag att analysera och mäta exempelvis PFAS 11, ett samlingsmått på elva utvalda PFAS-föreningar, men inte ens det kommer att räcka till. Utvecklingen går mot att följa upp och inkludera allt fler PFAS-molekyler i av myndigheterna satta begränsningsvillkor.

Tillåtna nivåer kommer inom en snar framtid att sättas mycket lågt vilket innebär att PFAS-rening kommer att behöva införas på bred front i många vattenflöden runt omkring i världen och så även i Sverige.

Axolot lanserar lösning för PFAS-rening
Hittills har det saknats bra metoder för att i stor skala rena vatten från ett bredare spektrum av PFAS-föreningar. Behovet av innovativa och effektiva lösningar till en kostnad som är rimlig är stort och akut.

Axolot har under flera år, i samarbete med några utvalda samarbetspartners och kunder, arbetat på att utveckla och verifiera en unik och effektiv reningsteknik där Axolots egenutvecklade AxoPur® teknik kombineras med specialanpassade filter baserade på lämpliga jonbytare och aktivt kol. Det har visat sig att kombinationen möjliggör en effektiv bredspektrumreduktion av PFAS-nivåer i olika sorters vatten ner till detektionsgräns, vilket få om några andra tekniker klarar idag.

Aktivt kol i sig är effektivt för att reducera PFAS-halterna i mindre förorenade vatten såsom dricksvatten. Om det vatten som ska hanteras är mer komplext och förorenat med annat än PFAS så är denna lösning dock ineffektiv då det aktiva kolet mättas mycket snabbt och då upphör att fånga PFAS-molekylerna. I stor skala innebär detta orimligt höga kostnader och är en miljömässigt dålig lösning. Axolots teknik har den unika fördelen att den dels reducerar halterna av PFAS i sig, men dessutom i hög grad eliminerar andra föreningar som förkortar livslängden hos ett kolfilter. Genom att kombinera dessa tekniker i ett integrerat helhetskoncept så åstadkoms en effektiv och långtidsverkande rening av ett mycket brett spektrum av PFAS-föreningar till en rimlig kostnad.

Under hösten beräknas de första kontinuerliga installationerna att tas i drift baserade på den nyutvecklade lösningen. Intresset är mycket stort och givet ett par framgångsrika installationer så kan man förvänta sig en betydande och växande marknad under kommande år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lundin, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 323 11 06 eller anders.lundin@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions lanserar ny och unik lösning för PFAS-rening

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.