Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 8 maj 2024

Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 8 maj 2024

Idag, den 8 maj 2024, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition

Årsstämman fastställde Axolot Solutions Holding AB:s (”Bolagets”) framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning avseende räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till styrelseledamöterna intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrade och utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter; samt att styrelsen – utöver vad som har angivits ovan om så påkallas och skriftligen godkänns av en enig styrelse – ska ha möjlighet till en ersättning med marknadsmässig tariff för att utföra konsulttjänster åt Bolaget, vilka ligger utanför styrelsens normala uppgifter enligt arbetsordningen. Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter, samt att omvälja Peter Lysell, Lennart Holm, Mats Lindstrand och Erica Nobel som styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens reviderade förslag valdes Lennart Holm till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbyrå Grant Thornton Sweden AB, som meddelat att auktoriserade revisorn Håkan Pettersson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman fastställde den instruktion och arbetsordning som valberedningen hade föreslagit att gälla för dess arbete inför årsstämman 2025. Valberedningens instruktion och arbetsordning finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Beslut om ändring i bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring i bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet utestående aktier. Aktiekapitalet ska därefter uppgå till lägst 5 850 000 SEK och högst 23 400 000 SEK och gränserna för antalet utestående aktier ska vara lägst 117 000 000 och högst 468 000 000.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa Bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor, och omfatta en utspädningseffekt om högst 50% av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissioner enligt ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lundin, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 323 11 06 eller anders.lundin@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Kommuniké från årsstämma 2024-05-08

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.