News / press releases

News / press releases

2020-05-11

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med två nya kunder i Finland

Axolot Solutions Finland Oy har skrivit provkörningsavtal med två olika nya kunder i FinlandEtt av uppdragen är för ett bolag som återvinner olika slags massa- och textilfibrer. Fiberåtervinningen genererar processvatten och Axolot Solutions kommer att tillhandahålla vattenreningstjänster i försökskörningar, med...
Läs mer
2020-04-29

DELÅRSRAPPORT  Januari – Mars 2020

AXOLOTS DEFINIERADE TEKNISKA PLATTFORM TAR FORTSATT FORM I BEFINTLIGA OCH NYA SPÄNNANDE KUNDPROJEKTSAMMANDRAG AV FÖRSTA KVARTALET 2020 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 725 tkr (169 tkr för motsvarande kvartal 2019) Övriga intäkter uppgick till 446 tkr (0), vilket avser fortsatt bidrag från finländsk...
Läs mer
2020-04-17

Förändring i ledningsgruppen i Axolot Solutions

Som ytterligare en del av beslutet att samordna vissa roller i ledningsgruppen, till följd av det försämrade marknadsläget, har Axolot Solutions beslutat att tjänsten som CTO ska utgå.Den anpassning av Axolots organisation som meddelades den 25 mars har lett till...
Läs mer
2020-04-06

Kallelse till årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl 13:00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3 i Helsingborg. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i årsstämman...
Läs mer
2020-04-02

Axolot Solutions publicerar årsredovisningen för 2019

Axolot Solutions Holding AB meddelar att årsredovisningen för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.axolotsolutions.com Axolot Solutions Holding AB Årsredovisning 2019För ytterligare information, vänligen kontakta:Marie Landfors, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 072-198 76 50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.comDokument & länkarReleaseOm...
Läs mer
2020-03-25

Axolot Solutions beslutar om förändringar i bolagsledningen, Martin Ragnar tillträder som VD i augusti

Styrelsen i Axolot Solutions har som en del av sitt åtgärdspaket till följd av det försämrade marknadsläget beslutat att samordna vissa roller i ledningsgruppen. Detta innebär att VD Marie Landfors slutar efter sommaren. Forskningschef Martin Ragnar kommer från augusti månad...
Läs mer
2020-03-24

Axolot Solutions genomför åtgärder med anledning av rådande marknadsläge

Med anledning av det kraftigt försämrade marknadsläget, som en följd av Corona-viruset, har Axolot Solutions fattat beslut om att genomföra åtgärder för att anpassa organisationen till de nya förutsättningarna.Det rådande konjunkturläget innebär för Axolots del en betydande osäkerhet kring kunders...
Läs mer
2020-02-14

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ   Januari – December 2019

HÖGSTA NIVÅN HITTILLS PÅ KUNDAKTIVITETER OCH FOKUS PÅ KOMMERSIALISERINGFinansiellt sammandrag: Fjärde kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 882 tkr (502 tkr för motsvarande kvartal 2018) Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) uppgick till 83 tkr (0) Rörelseresultatet blev -7 216 tkr (-6 933)...
Läs mer
2019-12-20

Axolot Solutions har genomfört framgångsrika tester för rening av kadmium och andra tungmetaller ur elfilteraska

Axolot Solutions har nu framgångsrikt genomfört tester med elfilteraskor i syfte att avskilja tungmetaller från flygaskor.  Vid industriella förbränningsprocesser skapas askor, bottenaska och flygaska. Flygaska är den aska som avskiljs från förbränningsgaserna i ett elfilter och bottenaska är precis som...
Läs mer
2019-12-19

Kommuniké från extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 19 december 2019

Idag, den 19 december 2019, hölls extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt beslutade att, i enlighet...
Läs mer
2019-12-12

Axolot Solutions har tecknat ett provkörningsavtal med SunPine AB

Axolot Solutions AB har tecknat ett provkörningsavtal med Piteåbaserade bioraffinaderiet SunPine AB. Det Piteåbaserade bioraffinaderiet SunPine AB har tecknat ett avtal med Axolot Solutions AB om en provkörning med Axolots vattenreningsteknik AxoPur®. Provet syftar till att utvärdera en möjlig hållbar...
Läs mer
2019-12-04

Axolot Solutions har tecknat ett nytt provkörningsavtal med Hellefoss Paper A/S

Axolot Solutions AB har tecknat ett nytt provkörningsavtal med den norska papperstillverkaren Hellefoss Paper A/S.Syftet är att genomföra inledande vattenreningsförsök för att finna en lösning på företagets utsläpp av suspenderade och syreförbrukande ämnen från dess anläggning i Hokksund. Den nya...
Läs mer
2019-12-02

Axolot Solutions kallelse till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot, torsdagen den 19 december 2019 kl 10:00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3, 252 21 i Helsingborg. Styrelseordförande Lennart Holm har informerat styrelsen...
Läs mer
2019-11-21

Axolot Solutions har tecknat provkörningsavtal med en kund i England

Axolot Solutions AB har signerat ett provkörningskontrakt med en kemikalietillverkare i sydöstra England. Syftet med försöken är att stötta kunden med rening av restströmmar från deras huvudprocess.  För ytterligare information, vänligen kontakta: Marie Landfors, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel:...
Läs mer
2019-11-13

VIDEO: Kommentar till Q3 rapport 2019

Kommentar till Q3 rapport 2019 av VD Marie Landfors.
Läs mer
2019-11-13

Axolot Solutions Holding AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

AUTOMATISERAD HELHETSLÖSNING INTRODUCERAS PÅ MARKNADENTredje kvartalet 2019 i sammandrag  Nettoomsättningen uppgick till 485 tkr (673 tkr för motsvarande kvartal 2018)  Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) uppgick till 3 tkr (105)  Rörelseresultatet blev -5 506 tkr (-3 686)  Nettoresultat per...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Subscribe

For information via email, please fill out the form below.