Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2024-02-21

Axolot Solutions presenterar ny teknik för hållbar fosforutvinning i pappersmassabruk

Axolot Solutions introducerar nu en innovation som möjliggör för pappersmassa-industrin att ta ännu ett steg mot det slutna massabruket samtidigt som man ökar användningen av naturresurser och minskar utsläppen. Innovationen som har patentsökts är en vidareutveckling av bolagets AxoPur® teknik...
Läs mer
2024-02-15

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari-December 2023

Årets avslutande kvartal präglades av systemleveranser och genomförandet av riktade emissioner för fortsatt tillväxtSammandrag av fjärde kvartalet 2023 Finansiellt Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 5 808 tkr (375 tkr för fjärde kvartalet 2022), vilket till allra största delen avser systemförsäljning....
Läs mer
2024-01-17

Axolot Solutions förstärker bolagsledningen – Anders Lundin utsedd till ny VD, Lennart Holm fokuserar på försäljning och affärsutveckling

Som en konsekvens av bolagets expansionsplaner har styrelsen i samråd med nuvarande VD Lennart Holm beslutat att förstärka bolagsledningen. Anders Lundin, som under hösten verkat som konsult i bolaget, kommer därför att gå in som ny VD för Axolot Solutions...
Läs mer
2024-01-05

Axolot Solutions och MMC First Process ingår partnerskapsavtal avseende vattenrening för fiskprocessindustrin

Axolot Solutions och det norska fiskprocessföretaget MMC First Process har ingått ett samarbetsavtal för att utveckla och marknadsföra ett nytt vattenreningssystem baserat på Axolots egenutvecklade teknik AxoPur® för rening av processvatten från fiskindustrin. Samarbetet avser marknadsföring och försäljning av system...
Läs mer
2023-12-21

Julhälsning från Axolot Solutions VD

Så är det jul igen, liksom varje år så rusar tiden helt plötsligt när vi närmar oss jul. Det är tusen saker som ska hinnas med både på jobbet och hemma. Det gäller också hela teamet i Axolot som kör...
Läs mer
2023-11-28

Axolot Solutions har nu påbörjat montaget av den nya anläggningen hos Omni Polymers

Axolot har nu påbörjat montaget av den nyckelfärdiga AxoPur® anläggningen hos Omni Polymers i Ängelholm. Anläggningen förväntas tas i drift under januari månad och då rena processvatten från kundens återvinningsanläggning för plastavfall.Omni Polymers är en pionjär inom området återvinning av...
Läs mer
2023-11-17

Axolot Solutions Holding AB (publ) offentliggör utfall i riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner

Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet i de riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner till samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget som den extra bolagsstämman den 17 november 2023 beslutat om efter förslag från...
Läs mer
2023-11-17

Kommuniké från extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 17 november 2023

Idag, den 17 november 2023, hölls extra bolagstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om riktad nyemission till styrelseledamöter och ledande befattningshavare Den...
Läs mer
2023-11-01

Axolot Solutions informerar om Årsstämma 2024 samt valberedningens medlemmar

Årsstämman 2024 i Axolot Solutions Holding AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 8 maj 2024 kl 10:00 i Genetor Kontorshotell, Kungstorget 8 i Helsingborg.Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen...
Läs mer
2023-10-27

Kallelse till extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 17 november 2023 kl 10:00, i Genetor Kontorshotell på Kungstorget 8 i Helsingborg. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i extra...
Läs mer
2023-10-27

Axolot Solutions genomför riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner om totalt cirka 15,25 MSEK för tillväxtfrämjande aktiviteter

Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions” eller ”Bolaget”) genomför riktade emissioner av sammanlagt 49 352 748 aktier och 24 676 374 vederlagsfria teckningsoptioner. Beslut om de riktade emissionerna har delvis fattats genom beslut av styrelsen med stöd av emissionsbemyndigande den 27...
Läs mer
2023-10-27

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-September 2023

Order på ytterligare en nyckelfärdig anläggning samt en väsentlig tilläggsorder från plaståtervinningsföretaget Omni Polymers. Sammandrag av tredje kvartalet 2023 Finansiellt Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 687 tkr (306 tkr för tredje kvartalet 2022), vilket i huvudsak avser systemförsäljning men även hyres- och serviceintäkter....
Läs mer
2023-10-25

Axolot Solutions beviljas patent för svavelrening

Patent- och Registreringsverket har beslutat att godkänna en patentansökan från Axolot Solutions rörande svavelrening och kommer att publicera beslutet inom kort.Patentet avser rening av den vanligt förekommande svavelföreningen sulfat i kraftigt förorenade avloppsvatten med hjälp av en kombination av elektrokoagulation...
Läs mer
2023-10-03

Axolot Solutions får en tilläggsorder från Omni Polymers

Axolot har tidigare ingått ett avtal om leverans av en nyckelfärdig AxoPur® anläggning till Omni Polymers AB. Omni Polymers har nu valt att utvidga omfattningen av sin beställning till att omfatta kringliggande system för rening och recirkulation av processvatten vid upparbetningsanläggningen för återvunnen...
Läs mer
2023-10-02

Axolot en blivande världsaktör – intervju med Axolot Solutions teknikchef Lennart Hagelqvist

Den typ av elektrokemiska systemlösningar för vattenrening som Axolot utvecklat och lanserat kommer att dominera den framtida marknaden för vattenrening. Det hävdar Lennart Hagelqvist, teknikchef hos Axolot Solutions, i denna intervju med honom. Lennart, som anslöt till Axolot våren 2022, är utan...
Läs mer
2023-08-23

Axolot Solutions tecknar avtal med Jernhusen

Axolot har sålt en nyckelfärdig AxoPur® anläggning för rening av tvättvatten vid Jernhusens anläggning för tvätt och sanering av tåg vid underhållsdepån i Malmö. Anläggningen förväntas tas i drift om ungefär 4-5 månader och den kommer att ha en kapacitet...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.