News / press releases

News / press releases

2024-05-27

Axolot Solutions lanserar ny och unik lösning för PFAS-rening av förorenade vatten

Axolot lanserar nu en nyutvecklad reningsteknik för bland annat lakvatten från deponier och grundvatten förorenade av PFAS. Insikten om och uppmärksamheten runt PFAS som ett stort och växande miljö- och hälsoproblem har ökat markant bara under det senaste året. Hittills...
Läs mer
2024-05-08

Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 8 maj 2024

Idag, den 8 maj 2024, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition...
Läs mer
2024-05-06

Valberedningen i Axolot Solutions Holding AB (publ) reviderar sitt förslag till ordförande i Bolagets styrelse inför årsstämman 8 maj 2024

Axolot Solutions Holding AB meddelar att dess valberedning reviderar sitt förslag till ordförande i Bolagets styrelse, inför årsstämman onsdagen den 8 maj.Peter Lysell, befintlig ordförande i Bolagets styrelse, har av valberedningen föreslagits som styrelseordförande även för nästa mandatperiod. Nu har...
Läs mer
2024-04-25

Axolot Solutions medverkar online i eventet Aktieportföljen LIVE

Axolot Solutions styrelseledamot Lennart Holm medverkar idag 25 april kl 12.25 i ”Aktieportföljen LIVE”, där han gör en presentation av bolaget.Eventet Aktieportföljen LIVE och Axolots medverkan kan ses på denna länk. Presentationen kommer att hållas tillgänglig på bolagets hemsida i...
Läs mer
2024-04-25

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Mars 2024

Slutleverans och idrifttagande av två anläggningar och viktigt arbete med CE certifiering har präglat det första kvartalet.Sammandrag av första kvartalet 2024 Finansiellt Nettoomsättningen under det första kvartalet 2024 uppgick till 3 350 tkr (1 309 tkr för första kvartalet 2023),...
Läs mer
2024-04-19

Axolot Solutions tecknar avtal med Carl F

Axolot och avfalls- och återvinningsföretaget Carl F i Malmö har ingått ett hyresavtal avseende en nyckelfärdig AxoPur® anläggning för rening av dagvatten vid Carl F’s sorteringsanläggning i Malmö.Anläggningen förväntas tas i drift omgående och kommer att ha en kapacitet på...
Läs mer
2024-04-04

Axolot Solutions Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2023

Axolot Solutions Holding AB meddelar att årsredovisningen nu finns tillgänglig på bolagets hemsida: axolotsolutions.com/investerare/rapporter/.Bolaget vill fästa läsarnas uppmärksamhet på stycket ”väsentliga händelser efter årets slut”, på sidan 5, som innehåller information om en eventuell tvist.För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders...
Läs mer
2024-03-28

Kallelse till årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024 kl 10:00, i Genetor Kontorshotell på Kungstorget 8 i Helsingborg.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i årsstämman ska: dels...
Läs mer
2024-03-20

Lyckad uppstart av Axolot Solutions största anläggning hittills

Axolots nyinstallerade vattenreningsanläggning vid Omni Polymers plaståtervinningsindustri i Ängelholm har nu tagits i drift. Detta i samband med att Omni Polymers återstartade sin produktion efter en omfattande ombyggnad. Uppstarten av AxoPur® anläggningen har gått helt enligt plan och det kunde...
Läs mer
2024-02-21

Axolot Solutions presenterar ny teknik för hållbar fosforutvinning i pappersmassabruk

Axolot Solutions introducerar nu en innovation som möjliggör för pappersmassa-industrin att ta ännu ett steg mot det slutna massabruket samtidigt som man ökar användningen av naturresurser och minskar utsläppen. Innovationen som har patentsökts är en vidareutveckling av bolagets AxoPur® teknik...
Läs mer
2024-02-15

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari-December 2023

Årets avslutande kvartal präglades av systemleveranser och genomförandet av riktade emissioner för fortsatt tillväxtSammandrag av fjärde kvartalet 2023 Finansiellt Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 5 808 tkr (375 tkr för fjärde kvartalet 2022), vilket till allra största delen avser systemförsäljning....
Läs mer
2024-01-17

Axolot Solutions förstärker bolagsledningen – Anders Lundin utsedd till ny VD, Lennart Holm fokuserar på försäljning och affärsutveckling

Som en konsekvens av bolagets expansionsplaner har styrelsen i samråd med nuvarande VD Lennart Holm beslutat att förstärka bolagsledningen. Anders Lundin, som under hösten verkat som konsult i bolaget, kommer därför att gå in som ny VD för Axolot Solutions...
Läs mer
2024-01-05

Axolot Solutions och MMC First Process ingår partnerskapsavtal avseende vattenrening för fiskprocessindustrin

Axolot Solutions och det norska fiskprocessföretaget MMC First Process har ingått ett samarbetsavtal för att utveckla och marknadsföra ett nytt vattenreningssystem baserat på Axolots egenutvecklade teknik AxoPur® för rening av processvatten från fiskindustrin. Samarbetet avser marknadsföring och försäljning av system...
Läs mer
2023-12-21

Julhälsning från Axolot Solutions VD

Så är det jul igen, liksom varje år så rusar tiden helt plötsligt när vi närmar oss jul. Det är tusen saker som ska hinnas med både på jobbet och hemma. Det gäller också hela teamet i Axolot som kör...
Läs mer
2023-11-28

Axolot Solutions har nu påbörjat montaget av den nya anläggningen hos Omni Polymers

Axolot har nu påbörjat montaget av den nyckelfärdiga AxoPur® anläggningen hos Omni Polymers i Ängelholm. Anläggningen förväntas tas i drift under januari månad och då rena processvatten från kundens återvinningsanläggning för plastavfall.Omni Polymers är en pionjär inom området återvinning av...
Läs mer
2023-11-17

Axolot Solutions Holding AB (publ) offentliggör utfall i riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner

Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet i de riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner till samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget som den extra bolagsstämman den 17 november 2023 beslutat om efter förslag från...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Subscribe

For information via email, please fill out the form below.