News / press releases

News / press releases

2022-05-30

Axolot Solutions och Tilapia ingår intentionsavtal (LOI) avseende gemensam satsning på AxoPur anläggningar i Norge

Axolot Solutions AB och Tilapia AS har idag ingått ett intentionsavtal (LOI) avseende etablering av ett gemensamt joint venture bolag för den norska marknaden där intresset för Axolots vattenreningsteknik växer snabbt. Tilapia har flera projekt under beredning och förväntar sig...
Läs mer
2022-05-20

Axolot Solutions Holding AB (publ) offentliggör informationsmemorandum

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) har med anledning av Bolagets förestående företrädesemission, som offentliggjordes den 12 maj 2022, upprättat ett informationsmemorandum.Axolot Solutions’ informationsmemorandum finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Där finns likaså blanketter för teckning utan företrädesrätt, både...
Läs mer
2022-05-12

Axolot Solutions genomför företrädesemission om 20,4 MSEK i syfte att säkerställa färdigställande av förväntad beställning på AxoPur[®] 2.0 anläggning samt expansion av försäljningsaktiviteterna

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (”Axolot” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 53 797 369 aktier (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen är 0,38 SEK per aktie. Nyemissionen förväntas vid full teckning...
Läs mer
2022-05-05

Kommuniké från extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 5 maj 2022

Idag, den 5 maj 2022, hölls extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ), genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.Beslut om ändring i bolagsordning Stämman beslutade med erforderlig majoritet...
Läs mer
2022-04-29

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Mars 2022

LANSERING AV HÖGEFFEKTIVA AXOPUR® 2.0 ÖPPNAR UPP NYA MARKNADERSammandrag av första kvartalet 2022 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 528 tkr (483 tkr för motsvarande kvartal 2021), vilket avser provkörningsaktiviteter och studier. Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 tkr (190) där beloppet i...
Läs mer
2022-04-26

Kallelse till årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas till årsstämma onsdagen den 1 juni 2022. Mot bakgrund av Covid-19 genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom...
Läs mer
2022-04-20

Axolot Solutions Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2021

Axolot Solutions Holding AB meddelar att årsredovisningen nu finns tillgänglig på bolagets hemsida: axolotsolutions.com/investerare/rapporter/.För ytterligare information kontakta: Lennart Holm, VD och koncernchef, +46 (0)70 630 8562 eller lennart.holm@axolotsolutions.comDokument & länkarAxolot Solutions Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2021Om Axolot Solutions Axolot...
Läs mer
2022-04-04

Kallelse till extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 5 maj 2022. Mot bakgrund av Covid-19 genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller...
Läs mer
2022-02-17

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk och Axolot Solutions utvärderar ny teknik för fosforrening

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk och Axolot Solutions kommer i ett gemensamt projekt att under en tremånaders-period genomföra ett omfattande test med målet att reducera utsläppen av fosfor från Aspa bruk.Projektet baseras på Axolots elektrokemiska AxoPur® 2.0 process och beräknas pågå fram...
Läs mer
2022-02-15

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari-December 2021

Fokus på kostnadseffektiva, hållbara helhetslösningar som kan hantera ett större flödesspann.Sammandrag av fjärde kvartalet 2021 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 586 tkr (1 318 tkr för motsvarande kvartal 2020), vilket avser provkörningsaktiviteter och studier. I jämförelseperioden 2020 såldes ett AxoPur®-system. Övriga...
Läs mer
2022-02-02

Axolot Solutions lanserar nästa generation högeffektiv vattenrening

Axolot lanserar nu AxoPur 2.0, en ny och uppgraderad generation av bolagets unika AxoPur® teknologi, som möjliggör rening av betydligt högre vattenflöden samtidigt som energiförbrukningen kraftigt reduceras.Axolot marknadsför sedan några år sin effektiva och miljövänliga vattenreningsteknologi AxoPur® som baseras på...
Läs mer
2021-12-16

Axolot Solutions illustrerar AxoPur®-enhet i drift

Axolot Solutions har nu tre anläggningar i reguljär drift på marknaden. Dessa enheter har gett bolaget värdefull operativ erfarenhet vilket har resulterat i ytterligare förfining av den unika AxoPur-teknologin.Idag kan Axolot erbjuda högeffektiv rening av ett brett register av olika...
Läs mer
2021-11-30

Nyhetsbrev Axolot Solutions – Full fart och nya kunder

Nyhetsflödet från Axolot har varit lite sparsmakat sedan jag klev in som VD den 1 oktober. Detta trots att vi är kanske mer aktiva än någonsin tidigare. Vi har valt att inte längre skicka ut pressmeddelanden för varje provkörning och...
Läs mer
2021-11-12

Axolot Solutions information om Årsstämma 2022 och utsedda ledamöter till valberedningen

Årsstämman 2022 i Axolot Solutions Holding AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 1 juni 2022 kl 13:00 på Hamntorget 3 i Helsingborg.Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast den...
Läs mer
2021-10-29

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-September 2021

Axolot har under det tredje kvartalet levererat och installerat sitt andra AxoPur® vattenreningssystem.Sammandrag av tredje kvartalet 2021 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 936 tkr (621 tkr för motsvarande kvartal 2020), där huvuddelen härrör från försäljningen av ett Axopur vattenreningssystem. Övriga rörelseintäkter uppgick till 95...
Läs mer
2021-09-13

Rollförändringar och byte av VD i Axolot Solutions

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB har i samråd med nuvarande VD Martin Ragnar idag beslutat att han går in i en ny roll som vice VD med ansvar för teknologi och utveckling. Till ny VD utses nuvarande styrelseledamoten Lennart...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Subscribe

For information via email, please fill out the form below.