Fiskodling/fiskslakterier

En stor del av den fiskodling som hittills bedrivits sker till havs i stora burar. Denna hantering ifrågasätts alltmer av en rad anledningar varför allt fler fiskodlingar sker i stora bassänger i så kallade RAS anläggningar (Recirculated Aquaculture Systems). Oavsett odlingssystem så matas fiskarna med stora mängder foderpellets samtidigt som de ger ifrån sig fekalier vilket har en negativ påverkan såväl på fiskarnas livsbetingelser som omgivande miljö. Odlingen kan försiggå såväl i sötvatten som i saltvatten och sker normalt vid förhöjd temperatur. Det har visat sig att AxoPur för många applikationer är en utomordentligt effektiv metod för rening av vattenströmmar runt fiskodlingar.

Vid slakt och processande av fisk oavsett om den är odlad eller fångad i havet så används stora mängder vatten för att tvätta och hålla rent. Det använda processvattnet innehåller fett, proteiner och kemikalier som använts i processen och dessutom finns det risk för uppkomst av olika slags mikrober som måste elimineras innan vattnet kan släppas tillbaks till recipienten. Ett större fiskslakteri kan generera lika mycket föroreningar som en mellanstor stad varför rening är viktigt.

Typiska reduktioner av olika kategorier ämnen redovisas nedan:

• Mikroorganismer: 90+ %
• Suspenderade ämnen: 90+ %
• Näringsämnen – Fosfor: 90+ %

Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.