Vår teknik

Processöversikt

Kärnan i våra erbjudanden är AxoPur® – en kontinuerlig process baserad på principerna för elektrokoagulation varigenom smutsigt vatten blir rent.

AxoPur delar upp smutsigt vatten i två fraktioner: rent vatten och en torr fastfas, som vi benämner flock.

Processen ger inte upphov till något svårhanterligt slam och inte heller till något koncentratflöde som kräver vidare hantering. De flesta toxiska och problematiska föroreningar tas bort med tekniken, inklusive mikroorganismer, suspenderade ämnen, övergångsmetalljoner, fosfor, organiska ämnen, PFAS, mikroplaster, läkemedelsrester etc. Även emulgerade oljor och fetter tas bort effektivt. Processen från smutsigt till rent vatten äger rum på några få minuter.


AxoPur är lämplig för rening av;

  • Industriella process- och avloppsvatten
  • Olika former för lakvatten från deponier och upplag
  • Dagvatten från industriella och andra verksamheter
  • Drivkraften i AxoPur processen är elektricitet i form av både spänning och ström. En handfull mekanismer samverkar för att koalescera, koagulera, fälla ut och till sist separera föroreningarna från vattnet.

 

Det som förbrukas i processen är;

  • Offerelektroder inuti reaktorn, vilket kräver ett regelbundet utbyte av reaktorer
  • (Grön) elektricitet
  • Flockningspolymer
  • Syra/Bas för pH-justering (beror av ingående pH)
Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.

Separering av flock

Föroreningarna separeras från vattnet, inte i form av ett koncentratflöde eller ett voluminöst slam, utan i form av en minimal mängd fast flock. Denna flock har en extraordinär egenskap i sin förmåga att spontant självdränera och lämpar sig också för mekanisk pressning för att nå en särskilt hög torrhalt.

Snabb och effektiv

Vår reningsprocess är energieffektiv, snabb och miljövänlig. Den möjligör en ökad recirkulation och återanvändning av processvatten, resultatet blir en unikt hållbar helhetslösning.

För särskilt krävande applikationer kan AxoPur användas i kombination med ett kompletterande poleringssteg. Axolot designar en helhetslösning i dessa fall.

Produktprogram

Vi bygger AxoPur-system för kontinuerlig drift. Systemet kan också med lätthet köras intermittent. Den hydrauliska kapaciteten hos våra system börjar vid 1 m³/h. Den verkliga kapaciteten beror av såväl flödet som av mängden föroreningar i flödet.

För tillfället är det största system vi designat 300 m³/h men det finns ingen teknisk övre gräns. Små system, grovt räknat upp till 30 m³/h, är standardiserade och kan tillhandahållas byggda inuti en container. Större system skräddarsys för varje enskilt fall. Containerbaserade lösningar kräver tillgång till en plan och hårdgjord yta, färskvatten för spolning och elförsörjning 400V 32-64A.

Systemdesignen är modulär till sin ansats vilket gör det lätt att expandera en anläggning allteftersom behoven växer.

Ett AxoPur-system inkluderar en likriktare, en eller flera reaktorer och en separationsenhet, antingen i form av flotation eller sedimentation samt ett antal sensorer och ett styrsystem med en unik och egenutvecklad programvara. Till detta är det oftast lämpligt att ha en bufferttank före reningsenheten för att kunna jämna ut eventuella flödesvariationer.

Utvärdera ert vatten

Vi har en mycket god förståelse av vårt system och vad det klarar. Om ni tillhandahåller en specifikation för den kemiska sammansättningen av ert smutsade vatten så kan vi i normalfallet direkt återkoppla förväntade resultat till er.

Skulle ni ha intresse av att testa ert vatten först, så kan vi bistå med detta till självkostnadspris. Tester kan utföras seminkvantitativa i bänkskala (~50 l/h) i vårt labb eller också kvantitativt i demoskala (~1 m³/h) ute på er site.

Yellow fat, like obesity cells, under the microscope, is a chemical process of atoms and molecules. Close-up.
Huvudsaklig utmaning

Olja/fett och övergångsmetalljoner

Denna kombination är mycket vanlig och inkluderar användningsområden såsom professionell tvätt (tåg, lastbilar, bussar med mera), ytbehandling, metallbearbetning, färgtillverkning och målning, bestrykning, dagvatten från hamnar och industriområden, olje-/biobränsletillverkning/-hantering, garvning med mera.

Huvudsaklig utmaning

Mikroorganismer, näringsämnen och fett

Denna kombination är vanlig hos livsmedelsindustrier inklusive mejerier, fiskodling, slakterier, foderproduktion och kadaverhantering.

collection of culture plates contain growth of microorganisms on different agar media
Flock of fish in the river of Croatia national park, River trout, A lot of fish in the water.
Huvudsaklig utmaning

Föroreningar i saltvatten

Ibland finns det en önskan att rena bort allt utom just saltet från ett flöde av saltvatten. Detta kan t.ex. gälla vid odling av fisk i saltvatten, men också vid lakning av askor eller vid rening av en elektrolyt. Vi kan selektivt rena de flesta föroreningar utan att ta bort salt från ett salt vatten, något väldigt få andra tekniker förmår.

N.B. AxoPur lämpar sig inte för att avsalta havsvatten till dricksvatten.

Huvudsaklig utmaning

Vatten innehållande farligt avfall och toxiska ämnen

Det kan röra sig om t ex lakvatten från en deponi ofta består av en stor mängd mer eller mindre kända föroreningar inkluderande olja, övergångsmetalljoner, PFAS, mikroplaster etc. För att rena ett sådant vatten på ett säkert sätt är en bredspektrumprocess som AxoPur ett väldigt bra alternativ. Beroende på hur lång reningen behöver drivas så kan ett andra poleringssteg också vara att rekommendera här.

Leachate pond with synthetic lining and surrounding fence. Location Ronneby, Sweden.