Föroreningar

Vet du vad ditt vatten innehåller?

När man ska rena ett smutsvatten är det viktigt att veta vilka föroreningar som finns i vattnet och vilka av dessa som är kritiska att rena bort.

Nedan presenteras några olika grupper av vanligt förekommande och ofta diskuterade föroreningar i industriella vatten – var de ofta återfinns och vilken effekt AxoPur® har på dem.

Ha i tanken att framställningen beskriver enbart hur effektiv AxoPur är och givetvis kan vi leverera en lösning där ytterligare reningssteg kan ingå om så krävs för att uppnå önskat resultat.

Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.

Mikroorganismer

Rening av mikroorganismer är ofta intressant i relation till verksamheter som arbetar med organiska ämnen i sina vattenflöden. Svårartade luktproblem har ofta en koppling till mikrobiell aktivitet, t.ex. vid hantering av returpapper. Inom fiskodling kan också mikrobiell aktivitet vara viktig att minska. AxoPur-tekniken tar bort mikroorganismer från vatten. Reningen är mycket effektiv, men det är inte en sterilisering som åstadkoms.

Typiska reduktioner i olika branscher redovisas nedan:

Suspenderade ämnen

Suspenderade ämnen utgörs av stora och små partiklar som inte är lösta i vattnet utan bara uppslammade. Blir de tillräckligt små brukar de refereras till som kolloidala partiklar. Suspenderade ämnen finns i de flesta vatten som blir föremål för vattenrening. AxoPur-tekniken tar mycket effektivt bort såväl synliga som kolloidala partiklar.

Typiska reduktioner i olika branscher redovisas nedan:

Näringsämnen

Till gruppen näringsämnen hänförs normalt fosfor och kväve – ämnen som om de hamnar i recipienten kommer att bidra till övergödning. Samtidigt är båda ämnena begärliga för användning som gödsel inom jordbruket – förutsatt att de inte kommer tillsammans med andra ämnen som är oönskade där. Näringsämnen återfinns typiskt i kommunala vatten och vatten från livsmedelsindustri och skogsindustri. Fosfor föreligger vanligtvis i form av fosfat och renas mycket effektivt bort med AxoPur. Kväve föreligger i en lång rad olika former – bundet till organiska strukturer t.ex. i proteiner och aminosyror, i form av urea eller som ammoniumjon, nitritjon eller nitratjon för att nämna några exempel. AxoPur brukar rena bort en del av kvävet från ett vattenflöde men effektiviteten i reningen avgörs av i vilken form kvävet föreligger. Protein renas effektivt – nitratjon inte alls.

Typiska reduktioner i olika branscher redovisas nedan:

  • Processindustri: 90 % (avser fosfor) – 20 % (avser kväve)
  • Livsmedelsindustri: 90 % (avser fosfor) – 50 % (avser kväve)
  • Diffust förorenade vatten: 90 % (avser fosfor) – 20 % (avser kväve)
  • Kommunala vatten: 90 & (avser fosfor) – 20 % (avser kväve)

Vatten innehållande farligt avfall och toxiska ämnen

I olika sammanhang kan det förekomma vatten som är förorenade med toxiska ämnen av olika slag. Ursprung och karaktär på dessa vatten kan variera från historiska utsläpp av gifter som vi idag aldrig skulle överväga att använda till sådana som uppkommer som en konsekvens av kontrollerade industriella processer.

Föroreningarna kan bestå av ett brett spektrum av olika substanser, t.ex tungmetaller, giftiga organiska molekyler, mikrober som kan sprida smittor av olika slag, mikroplaster, salter, fosfor och mycket annat. Konsekvenserna kan bli allvarliga för såväl människor som djur och natur i form av förgiftningar och risk för långtidseffekter i form av olika slags cancer, missbildningar mer mera.

För mindre industrier så har det hittills ofta varit ekonomiskt omöjligt att rena denna typ av uppkomna föroreningar direkt vid källan utan man har fått skicka det förorenade vattnet till en upparbetningsanläggning. Här öppnar Axolot upp för att rena vattnet på ett kostnadseffektivt sätt direkt vid källan där förorenimngen uppstår. ,

Andra vanligt förekommande situationer är där yt- eller grundvatten förorenas av historiska gifter som man helt enkelt grävt ner eller deponerat i marken i brist på kunskap eller kontroll. Enbart i Sverige så finns det tusentals sådana lokaliseringar där man antingen påbörjat eller borde påbörja en sanering. En vanligt förekommande metod är att man helt enkelt gräver upp jorden och tvättar den ren från föroreningar varvid det uppstår stora volymer förorenade vatten som måste renas.

Allt mer uppmärksamhet ägnas år de PFAS föreningar som vi börjar förstå förekommer i högre mängder ute i naturen och i våra vatten.  Ett annat exempel som får stor uppmärksamhet är mikroplaster som idag kan återfinnas även i det mest avlägsna delarna av vår planet.

Typiska reduktioner i olika branscher redovisas nedan:

Övergångsmetalljoner

Övergångsmetalljoner, populärt ofta refererade till som ”tungmetaller”, utgörs t.ex. av joner av starkt toxiska ämnen som kadmium, bly, arsenik och kvicksilver men också mer beskedliga ämnen som zink, järn och koppar. Givet att övergångsmetallerna är grundämnen så kan de inte brytas ned väl de hamnar i en recipient, utan kommer att bestå där för evigt. Bland annat därför är det jätteviktigt att minimera eller helt eliminera utsläppen av övergångsmetalljoner. Normalt återfinns övergångsmetalljoner i avloppsströmmar från gruvor, metallbearbetande industrier inklusive gjuterier och ytbehandlingsanläggningar – men också i olika avloppsströmmar från massaframställning eller i dagvatten vid någon industri. AxoPur renar bort övergångsmetalljoner med mycket hög effektivitet.

Typiska reduktioner i olika branscher redovisas nedan:

Olja/Fett

Olja eller fett i stora mängder i ett avloppsflöde skiktar sig så snart flödet bromsas upp. Efter sådan skiktning kan oljan/fettet skiljas av i en oljeavskiljare. Så görs standardmässigt i många verksamheter. Men även efter oljeavskiljaren finns olja/fett kvar i vattenfasen i form av emulgerade olja/fett-droppar. Dessa är svåra att rå på med konventionella vattenreningsmetoder och deras existens i vattnet utgör ett stort problem i relation till membranbaserade reningsmetoder.

Olja finner man ofta i vatten från metallbearbetande industri, ytbehandling, lackering, färgtillverkning men också i vatten från professionell fordonstvätt. Fett förekommer i relation till mycket livsmedelsproduktion t.ex. vid fiskuppfödning, (fisk-)slakt eller växtoljeproduktion och/eller -hantering. AxoPur renar mycket effektivt bort emulgerad olja/fett ur vattnet.

Typiska reduktioner i olika branscher redovisas nedan:

Salt

Salt av alkalimetalljoner, t.ex. natriumklorid, finns i många vattenflöden och inte minst i havsvatten. Ibland är närvaron av salt problematisk då den t.ex. kan orsaka korrosion och i andra fall är närvaron önskvärd, t.ex. vid laxodling på land. AxoPur påverkar inte mängden salt i vatten och kan alltså inte användas som ett sätt att avsalta havsvatten. Däremot kan AxoPur alltså användas för att rena ett salt vatten utan att saltet försvinner. Detta kan vara intressant t.ex. vid upparbetning av askor eller just vid laxodling på land.

Typiska reduktioner i olika branscher redovisas nedan:

PFAS

PFAS uttyds per- och polyfluorerade alkansubstanser och är en grupp av omkring 10 000 olika ämnen som har det gemensamt att de har en fet fluorerad kolvätesvans och en syrafunktionalitet i andra änden av molekylen. Ämnena finns numera spridda överallt i samhället men har framförallt använts i t.ex. brandskum och för att påverka friktions- eller släppegenskaper hos olika material i pappers-, plast- och metallbearbetning. AxoPur renar med god effektivitet bort lite längre PFAS-kedjor, d.v.s. från sexkolkedjor med sulfonsyrafunktionalitet och från åttakolkedjor med karboxylsyrafunktionalitet. Riktigt små och korta PFAS-ämnen stannar i vattnet.

För att också rå på dessa krävs en slutpolering med aktivt kol. Det vatten som då poleras blir mycket rent efter AxoPur och innehåller i princip enbart de kortkedjiga PFAS-ämnena varför kolfiltret kan köras mycket ekonomiskt.

Typiska reduktioner i olika branscher redovisas nedan:

  • Diffust förorenade vatten: 75 %

Mikroplaster

Mikroplaster utgörs av plastpartiklar med en diameter i intervallet 0,1 µm–5 mm. Ännu mindre plastpartiklar benämns nanoplaster. Mikroplaster uppkommer dels vid plasttillverkning och hantering av plastpellets, dels i relation till tvättning av tyger och dels i relation till slitage av däck där dagvatten kan förorenas. Partiklarna påverkar fisk och andra djur i akvatiska system negativt.

Analysmetoderna för mikroplaster är dåligt utvecklade. Standardanalyser erbjuds normalt för den övre delen av definitionens intervall men riskerar att systematiskt vara gravt missvisande. AxoPur tar bort mikroplaster mycket effektivt efter samma princip som andra suspenderade ämnen.

Typiska reduktioner i olika branscher redovisas nedan:

  • Diffust förorenade vatten: 90+ %

Läkemedelsrester

Läkemedelsrester är sådana aktiva substanser och nedbrytningsprodukter av dessa som hamnar i kommunala avlopp som en följd av läkemedelsanvändning hos människor eller i relation till djur. Även om alla läkemedel syftar till att ha en biologisk effekt kan deras kemiska strukturer sinsemellan vara helt väsensskilda. Att rena läkemedelsrester är därför komplext och kräver en noggrannare diskussion om vad man egentligen avser. AxoPur-tekniken renar många av de vanligt förekommande aktiva substanserna i läkemedel.

Typiska reduktioner i olika branscher redovisas nedan: