Pappers- och massaindustri

Pappers- och massaindustrin är en mycket stor vattenanvändare och här finns många olika typer av flöden som kan vara aktuella att rena. Runt pappersmaskinen eller torkmaskinen finns långa och korta cirkulationen och sedan finns ett fiberförande avlopp. Massaindustrin rymmer avloppsflöden från t.ex. barkning men också surt och basiskt blekeriavlopp och potentiellt rening av upplöst och lakad elfilteraska från sodapannan. De föreningar man brukar vilja ta bort rör i relation till papperstillverkning främst suspenderade ämnen och syreförbrukande ämnen.

I relation till massaindustrin är fokus ofta på fosfor, men också på suspenderade ämnen och syreförbrukande ämnen. I relation till barkvatten är övergångsmetalljoner ofta viktiga liksom suspenderade ämnen och syreförbrukande ämnen. I relation till elfilteraska är det övergångsmetalljoner som står i fokus.

Typiska reduktioner av olika kategorier ämnen redovisas nedan:

• Suspenderade ämnen: 90+ %
• Syreförbrukande ämnen (BOD/COD/TOC): 30 %
• Näringsämnen – Fosfor: 90+ %
• Näringsämnen – Kväve: 20 %
• Övergångsmetalljoner: 90+ %

Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.