Axolot avser att genomföra företrädesemission om 25,2 MSEK som ska säkerställa leveranskapacitet för förväntade beställningar samt ökad försäljningstakt

Axolot avser att genomföra företrädesemission om 25,2 MSEK som ska säkerställa leveranskapacitet för förväntade beställningar samt ökad försäljningstakt

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (”Axolot” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 26 503 948 aktier under förutsättning av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen är 0,95 SEK per aktie. Nyemissionen förväntas vid full teckning tillföra Axolot ca 25,2 miljoner SEK varav 20 miljoner SEK är garanterade genom teckningsförbindelser och garantier. Kallelsen till extra bolagsstämma kommer idag att publiceras i ett separat pressmeddelande.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

VD kommenterar

Axolots VD Martin Ragnar kommenterar: ”Under det gångna året har vi trots de stora utmaningar som industrin drabbats av genom Covid-19 mött ett allt större intresse för vår teknologi och lösning för recirkulation och rening av industriella avloppsvatten. Baserat på våra framgångsrika testkörningar ute hos potentiella kunder förväntar vi oss flera order på fullstora AxoPur® system under första halvåret 2021. Nyemissionen ska säkerställa Axolots finansiella förmåga att tillverka och leverera förväntade beställningar och även öka takten i försäljningen under de kommande tolv månaderna. Marknaden är nu mer än redo för Axolots produkter som möjliggör minskad vattenförbrukning och lägre miljöpåverkan.”

Villkor för Emissionen i sammandrag

 • Nyemissionen omfattar högst 26 503 948 aktier.
 • Företrädesrätt för aktieägarna 1:1, varje befintlig aktie berättigar till teckning av en ny aktie.
 • Emissionskursen är 0,95 SEK per aktie.
 • Styrelsens beslut om Nyemissionen kommer att framläggas för godkännande på extra bolagsstämma den 26 november 2020.
 • Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser (5 MSEK) och emissionsgarantier (15 MSEK) till sammantaget 20 MSEK, d v s ca 79,4 procent.
 • Emissionsgaranterna erhåller ersättning med 10 procent av garanterat belopp varav hälften kontant och hälften i aktier. Styrelsen har beslutat om en riktad nyemission av aktier till garanterna som kommer att framläggas för godkännande på samma extra bolagsstämma den 26 november 2020.

Preliminär tidsplan för Nyemissionen

 • Sista dagen för handel med aktien inklusive teckningsrätt är den 1 december 2020.
 • Första dag för handel med aktien exklusive teckningsrätt är den 2 december 2020.
 • Avstämningsdag är den 3 december 2020.
 • Teckning av aktier med och utan företrädesrätt sker under perioden 8-22 december 2020.
 • Handel med teckningsrätter sker under perioden 8-20 december 2020.
 • Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) sker från och med den 8 december 2020 fram till dess att Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske vecka 3 (11-15 januari) 2021.
 • Utfallet i Nyemissionen beräknas offentliggöras omkring den 29 december 2020.

Nyemissionen
Styrelsen i Axolot har idag beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, genomföra en nyemission av högst 26 503 948 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,95 SEK per aktie, som högst kan tillföra Bolaget 25 178 750,60 SEK före avdrag för kostnader relaterade till Nyemissionen. 

Teckningskursen om 0,95 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 38 procent jämfört med stängningskursen för Axolots aktie på Nasdaq First North Growth Market den 6 november 2020 (d.v.s. utan beaktande av det värde som avskiljs från aktien genom teckningsrätten på avstämningsdagen). 

Kostnaderna relaterade till Nyemissionen beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK, inklusive den kontanta delen av garantiersättningen.

Den som på avstämningsdagen den 3 december 2020 är införd i den av Euroclear Sweden AB för Axolots räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Nyemissionen i relation till tidigare innehav. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 3 december 2020 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.

Vid full teckning av Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 325 197,40 SEK, till totalt 2 650 394,80 SEK, och antalet aktier och röster kommer att öka från 26 503 948 aktier och röster till totalt 53 007 896 aktier och röster. Genom betalning av halva garantiersättningen i form av aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 39 473,70 SEK till totalt 2 689 868,50 SEK och antalet aktier och röster kommer att öka med ytterligare ca 789 474 till totalt 53 797 370. (Notera att vissa avrundningseffekter marginellt kan påverka antalet aktier som utbetalas som garantiersättning.)

För aktieägare som inte tecknar i Nyemissionen uppstår en utspädningseffekt vid full teckning av Nyemissionen och nyemissionen av aktier som garantiersättning om cirka 103 procent av kapitalet och rösterna. Aktieägare som väljer att inte delta i Nyemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom Nyemissionen genom att sälja sina teckningsrätter.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då i första hand att ske till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive
teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. Slutligen ska tilldelning av resterande aktier ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren för emissionsgarantin.

Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Nyemissionen är den 1 december 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Nyemissionen är den 2 december 2020.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 8 december till och med den 22 december 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 december till och med den 20 december 2020. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market mellan den 8 december 2020 fram till dess att Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske under vecka 3 (11-15 januari) 2021.

Axolot kommer inte att upprätta något prospekt avseende Nyemissionen. Ett informationsmemorandum kommer att offentliggöras i samband med avstämningsdagen.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om att genomföra Nyemissionen förutsätter extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolaget kommer idag att genom separat pressmeddelande publicera kallelse till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 26 november 2020.

För att möjliggöra betalning av garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Axolot föreslås den extra bolagsstämma som ska besluta om Nyemissionen även besluta om en riktad emission till garanterna av aktier med betalning genom kvittning av fordran på garantiersättning.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Axolot har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK från befintliga aktieägare, samt emissionsgarantier om cirka 15 MSEK avseende Nyemissionen. Detta innebär att cirka 79,4 procent av Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Emissionsgarantiersättningen uppgår till tio procent av det garanterade beloppet. Garantiersättningen erläggs till hälften kontant och till hälften med nyemitterade aktier till avräkningskursen 0,95 SEK. Den kontanta garantiersättningen uppgår till totalt ca 750 000 SEK. Den del av garantiersättningen som betalas med nyemitterade aktier uppgår till totalt cirka 789 474 aktier (antalet kan påverkas marginellt
genom avrundningseffekter).

Ingen ersättning utgår till de som lämnat teckningsförbindelser.

Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det memorandum som kommer att offentliggöras med anledning av Nyemissionen.

Ansvariga parter

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Axolot Solutions Holding AB’s nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i
enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Axolot Solutions Holding AB i någon jurisdiktion, varken från Axolot Solutions eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller
skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har eller kommer att upprättas med anledning av Nyemissionen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material relaterat till de värdepapper som omnämns häri endast till ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. 

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lysell, Styrelseordförande, mejl: peter.lysell@sharinginsight.com

Anita Haak, CFO, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2020 kl 07:45 CET.

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.