Axolot Solutions genomför åtgärder med anledning av rådande marknadsläge

Axolot Solutions genomför åtgärder med anledning av rådande marknadsläge

Med anledning av det kraftigt försämrade marknadsläget, som en följd av Corona-viruset, har Axolot Solutions fattat beslut om att genomföra åtgärder för att anpassa organisationen till de nya förutsättningarna.

Det rådande konjunkturläget innebär för Axolots del en betydande osäkerhet kring kunders förmåga att på kort sikt engagera sig i projekt avseende Bolagets teknologi. Detta väntas leda till att utvecklingstakten bromsar in, med följd att tidshorisonten fram till kommersiella framgångar kommer att förlängas. I detta läge har styrelsen i Axolot Solutions fattat beslut om att genomföra åtgärder för att anpassa organisationen till de nya förutsättningarna.

De konkreta åtgärderna kommer att innefatta såväl personalneddragningar som minskade konsultuppdrag och andra minskade omkostnader. Vid utgången av 2019 hade Axolot Solutions en likviditet på 20.2 mkr. Med de åtgärder som Bolaget har för avsikt att genomföra förväntas de likvida medlen räcka under minst 12 månader framåt, utan nya kapitaltillskott. Provkörningar kommer under denna tid att fortsätta utföras och Bolaget avser även ha en beredskap för att kunna börja leverera kommersiella anläggningar så snart marknadsläget tillåter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Landfors, CEO Axolot Solutions, tel: 072 198 76 50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl 13:00 CET.

 

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.