Axolot Solutions Holding AB Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

Axolot Solutions Holding AB Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

Genomförda nyemissioner, listning vid Nasdaq Stockholm First North och många kundaktiviteter

Oktober-December

• Rörelseintäkter 1 195 TSEK (390 för motsvarande kvartal 2017)

• Rörelseintäkter exklusive aktiverat eget arbete 502 TSEK (273)

• Rörelseresultat -6 932 TSEK (-3 467)

• Nettoresultat -6 906 TSEK (-3 443)  

Januari-December

• Rörelseintäkter 3 253 TSEK (2 214)

• Rörelseintäkter exklusive aktiverat eget arbete 1 556 TSEK (525)

• Rörelseresultat -18 238 TSEK (-7 754)

• Nettoresultat -18 186 TSEK (-7 730)

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för år 2018

• Likvida medel vid periodens slut 48 864 TSEK (4 166)

Väsentliga händelser under kvartalet

• Axolot Solutions Holding AB listas på Nasdaq Stockholm First North

• Nyemission om netto 24.5 MSEK registreras och inbetalas

• Varumärkesskydd för AxoPur® – Axolots unika teknologi för elektrokoagulation och flotation – beviljas inom Europa

• Genomförande av ett flertal lyckade försökskörningar hos potentiella kunder

• Offererar Axolots första fullskaleanläggning

• Beviljande av finansiellt stöd från statlig finsk myndighet, för reningsprojekt inom jordbrukssektorn

• Beslut att investera i ytterligare mobila pilotanläggningar och att bygga upp ytterligare tekniker-team, för att möjliggöra parallella testkörningar och kundleveranser

Väsentliga händelser efter årets utgång

• Inrättande av ett Advisory Board, vilket breddar bolagets nätverk och ger tillgång till unik kompetens 

Helsingborg 13 februari 2019

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor

För ytterligare information kontakta:
Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel 070–5840617, mejl: marten.olausson@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Pressmeddelande 2019-02-13 Axolot publicerar bokslutskommuniké för 2018Axolot Bokslutskommunike 2018

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.