Axolot Solutions Holding AB Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

Axolot Solutions Holding AB Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

INLEDANDE AFFÄRER MED BETYDELSEFULLA AKTÖRER

Andra kvartalet 2019 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 607 tkr (276 tkr för motsvarande kvartal 2018)
 • Övriga intäkter i form av bidrag från myndighet i Finland uppgick till 107 tkr (0)
 • Rörelseresultatet blev -7 604 tkr (-4 197), inklusive avgångsvederlag -1 030 tkr
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,29 kr (-2,20)
 • Leverans och uppstart av nyligen färdigställda mobila pilotanläggningar till betydelsefulla aktörer inom fiskodling, sanering, jordbruk och skogsindustrin
 • Styrelsen utsåg Marie Landfors till ny VD för Axolot Solutions, i samband med att bolaget nu går in i en mer intensiv kommersiell fas

Januari-Juni 2019 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 776 tkr (276 för motsvarande period 2018)
 • Rörelseresultatet blev -13 273 tkr (-7 620), inklusive avgångsvederlag -1 030 tkr
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,50 kr (-4,02)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Årsstämman beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen samt om riktad emission av teckningsoptioner, i enlighet med styrelsens förslag inför årsstämman
 • Axolot Solutions erhåller order för leverans av AxoPur® anläggning till en livsmedelsproducent i västra Finland
 • Axolot Solutions utser Marie Landfors till ny VD
 • Axolot Solutions erhåller order från Fortum för långtidsutvärdering av AxoPur® vid sanering av förorenade jordmassor
 • Axolot Solutions installerar anläggning för vattenrening och inleder samarbete med KCL i Finland

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Ledning och anställda inom Axolot Solutions koncernen har under juli månad tecknat totalt 722 925 optioner i det incitamentsprogram som årsstämman beslutade om i maj 2019.

För ytterligare information kontakta:
Marie Landfors, CEO Axolot Solutions, tel: 072-198 76 50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel 070-817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.