Axolot Solutions Holding AB offentliggör finansiell information för det tredje kvartalet samt bolagsbeskrivning

Axolot Solutions Holding AB offentliggör finansiell information för det tredje kvartalet samt bolagsbeskrivning

Axolot Solutions Holding AB (”Axolot” eller ”Bolaget”) publicerar Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North. I denna redovisas finansiell information för perioden 1 januari – 30 september 2018, som tidigare inte offentliggjorts.

I den bolagsbeskrivning som från och med idag finns tillgänglig på Axolots hemsida, axolotsolutions.com, offentliggörs räkenskaper för årets första nio månader. Bolagsbeskrivningen har upprättats och offentliggjorts mot bakgrund av Bolagets ansökan om upptagande till handel av dess aktier på First North. Den fullständiga rapporten för det tredje kvartalet kommer att publiceras den 22 november.

Tredje kvartalet i korthet

Finansiellt

  • Extern fakturering om 778 TSEK under tredje kvartalet (ackumulerat hittills i år 1 054 TSEK), hänförligt till testkörningar samt pilotering avseende rening av svårt förorenat vatten hos en kund i Finland.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 686 TSEK i kvartal 3 och detta har belastats av listningskostnader om cirka 800 TSEK. Ackumulerat januari – september var rörelseresultatet -11 306 TSEK.
  • Bolagets likvida medel uppgick vid september månads utgång till 32 089 TSEK.

Operativt

  • Långtidstest genomfört i Finland, med gott resultat.
  • Hög aktivitet i säljarbetet och stort intresse för Axolot Solutions teknik.
  • En nyemission har genomförts under september månad, som har registrerats och inbetalats efter delårsperiodens slut. Denna tillförde koncernen 24.5 MSEK netto efter emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Axolot Solutions Holding AB har godkänts för listning på Nasdaq First North den 21 november.
  • Axolot Solutions har beviljats statligt stöd till ett jordbruksprojekt i Finland som relaterar till återvinning av fosfater och näringsämnen.
  • Avtal rörande marknadsföring och försäljning av AxoPur-utrustning har tecknats med agent för utvalda länder i Nordafrika och på arabiska halvön.
  • Avtal om feasibility studies har tecknats med två företag i Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel 070–5840617, mejl: marten.olausson@axolotsolutions.com       

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel 070–8171112, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

Denna information är sådan som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl 15:00 CET.

Dokument & länkar

Release

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.