Axolot Solutions Holding AB offentliggör informationsmemorandum

Axolot Solutions Holding AB offentliggör informationsmemorandum

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) har med anledning av Bolagets förestående företrädesemission, som offentliggjordes den 9 november 2020, upprättat ett informationsmemorandum.

Axolot Solutions’ informationsmemorandum finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Där finns likaså blanketter för teckning utan företrädesrätt, både som pdf och som digital länk.   

Memorandumet och blanketter för teckning utan företrädesrätt kommer även att finnas tillgängligt på Eminova Fondkommissions hemsida.

Teckningstiden löper under perioden 8-22 december 2020. Teckningskursen är 0.95 SEK. Fullständiga villkor för företrädesemissionen framgår av informationsmemorandumet samt av Bolagets pressmeddelande den 9 november 2020.

Informationsmemorandumet innehåller bland annat ett VD-ord, som återges i sin helhet nedan.

VD-ord

Axolot Solutions är verkligen en verksamhet som ligger rätt i tiden. En cirkulär vattenanvändning är det uppenbara svaret på många av industrins vattenutmaningar och något som faktiskt börjar anammas av ett ökande antal insiktsfulla företag. I takt med att det cirkulära synsättet får genomslag så kan vi förvänta oss att allt fler företag följer efter, vilket egentligen borde vara en självklarhet. Kring övriga materialflöden i samhället tänker vi ju redan cirkulärt i så många sammanhang – det är hög tid att ta till sig detta tankesätt även för vatten. Fortfarande är den förhärskande normen för vatten att det är något som bara finns och kan förbrukas – vattnet tas in rent, används i processen, pumpas ut och blandas då ihop med andra vattenströmmar i en stor tank för att sedan renas så gott det går. Därefter skickar man tillbaks det använda vattnet ut i den så kallade recepienten, d.v.s. ut i naturen. I ett system där vattnet recirkuleras behöver det betraktas med samma ögon som vi använder när vi källsorterar hushållsavfall, alltså tidningar i en container, metallförpackningar i en annan och plastförpackningar i en tredje. Det är hög tid att sluta blanda en massa olika flöden av smutsvatten med varandra. Istället måste vi börja rena vattnet så nära källan där nedsmutsningen äger rum som möjligt och sedan recirkulera det. Framtiden är cirkulär vilket för vattenreningen helt enkelt betyder en decentraliserad, lokal vattenrening. För en systemleverantör som Axolot innebär det att användarna i framtiden kommer att efterfråga fler men mindre vattenreningssystem snarare än få och stora samlingsanläggningar. Samtidigt kommer också kraven på att reningssystemen är kompakta och yteffektiva att öka.

Axolots produkter är väl lämpade för den förväntade utvecklingen eftersom de erbjuder en attraktiv kombination av en hög reningsförmåga och specifik kapacitet vilket resulterar i ett kostnadseffektivt och kompakt system. Recirkulation ställer betydligt högre krav på reningens kvalitet och här ligger Axolots produkter i absolut framkant.

Under tredje kvartalet har en första kommersiell anläggning av den patenterade AxoPur®-tekniken sålts till en kund i Finland som dispersionsbestryker kartong. Anläggningen planeras starta upp under senare delen av det fjärde kvartalet i år. AxoPur®-systemet är av typen U2x2M och kommer användas för rening av kundens avloppsvatten från det så kallade smetköket.

Trots den pågående Covid-19 pandemin så har Axolot under hösten ingått ett flertal avtal om provkörningar med kunder i såväl Sverige som Finland. Vi räknar med att flera av dessa provkörningar kommer att resultera i nya ordrar av AxoPur®-system under 2021. Kunderna är företag som återfinns inom industrigrenar som bioenergi, byggnadsmaterial, livsmedel, metallbearbetning och miljösanering.

Axolot bedriver en aktiv marknadsbearbetning som dock tappat visst momentum under innevarande år som en konsekvens av Covid-19. Det har under året blivit svårare att få till testkörningar för utvärdering och anpassning av vår teknologi ute hos kunderna då de i möjligaste mån önskat minimera antalet externa kontakter och aktiviteter ute på sina anläggningar. Trots det så har ett antal lyckade utvärderingar och tester utförts hos kunder med akuta och omedelbara behov. Efter ett antal år med systemutveckling och utvärderingar så ligger nu vår huvudfokus på att sälja och leverera kommersiella AxoPur®-system. Genom den första sålda enheten får Bolaget nu en värdefull referens att visa upp, vilket kommer att gynna det fortsatta försäljningsarbetet. Tyngdpunkten i marknadsbearbetningen ligger för närvarande på metallbearbetande industri där rening av flöden innehållande såväl olja/fett som metalljoner är i fokus.

En framåtblick visar att vi möter ett allt större intresse för vår teknologi och lösning för recirkulation och rening av industriella avloppsvatten. Baserat på de framgångsrika testkörningar som genomförts ute hos potentiella kunder så förväntar vi oss som tidigare nämnts flera ordrar på fullstora AxoPur®-system redan under första halvåret 2021. Marknaden är definitivt redo för Axolots produkter som på ett helt nytt sätt möjliggör minskad vattenförbrukning och lägre miljöpåverkan.

Vi vill expandera vår verksamhet och jag ser framtiden an med stor tillförsikt. Därför vill jag välkomna såväl befintliga som nya aktieägare att vara med på vår spännande resa!

Stockholm i december 2020

Martin Ragnar, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lysell, Styrelseordförande, tel: 0703 605 230, mejl: peter.lysell@sharinginsight.com

Anita Haak, CFO, tel 070 17 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot offentliggör informationsmemorandum

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.