Axolot Solutions Holding AB offentliggör utfall i företrädesemission som tecknades till ca 138%

Axolot Solutions Holding AB offentliggör utfall i företrädesemission som tecknades till ca 138%

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Axolot Solutions”) offentliggör härmed att Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”) om ca 25,2 MSEK, som beslutades och offentliggjordes den 9 november 2020 samt för vilken teckningsperioden avslutades den 22 december, blev fulltecknad. I företrädesemissionen tecknades 24 018 043 aktier, motsvarande ca 91% av företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 12 674 116 aktier, motsvarande ca 47% av företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt har företrädesemissionen därmed tecknats till ca 138%. Bolaget tillförs genom företrädesemissionen ca 25,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

 

UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Företrädesemissionen omfattade högst 26 503 948 aktier i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 8-22 december 2020. Teckningskursen uppgick till 0,95 SEK per aktie. Företrädesemissionen tecknades till totalt ca 138%, varav ca 91% med stöd av teckningsrätter och 47% utan stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs genom företrädesemissionen ca 25,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

”Jag vill tacka alla befintliga och nytillkommande aktieägare som tecknat sig i den nu genomförda företrädesemissionen för det förtroende ni visat oss. Kapitaltillskottet skapar förutsättningar för ett fortsatt genomförande av Axolot Solutions strategi, där vi nu kan fokusera på försäljningsarbetet med en tydlig ambition att under 2021 säkra flera kommersiella kontrakt och leverera AxoPur® enheter till nya kunder”, säger Martin Ragnar, VD och koncernchef för Axolot Solutions.

TILLDELNING
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 4 december 2020. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotan beräknas distribueras omkring 30 december 2020. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL
Genom företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 325 197,40 SEK, till totalt 2 650 394,80 SEK. Antalet aktier och röster kommer att öka från 26 503 948 aktier och röster till totalt 53 007 896 aktier och röster. Nyemissionen garanterades med emissionsgarantier (15 MSEK). Garanterna erhåller ersättning med 10% av garanterat belopp, varav hälften kontant och hälften i aktier. En riktad nyemission av aktier till garanterna godkändes av den extra bolagsstämma som avhölls den 26 november 2020. Genom betalning av halva garantiersättningen i form av aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 39 473,70 SEK till totalt 2 689 868,50. Vidare kommer antalet aktier och röster att öka med ytterligare ca 789 474 till totalt 53 797 370. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i företrädesemissionen uppgår därmed till ca 103% räknat på antalet aktier före företrädesemissionen, och till ca 51% räknat på antalet aktier efter företrädesemissionen och garantiersättningen.

HANDEL MED BTA
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market pågår under ISINkod SE0015243605 fram till dess att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier, vilket preliminärt beräknas ske runt vecka 4 (25-29 januari) 2021.

RÅDGIVARE
Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Axolot Solutions i samband med företrädesemissionen.

 

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Axolot Solutions. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Axolot Solutions har endast skett genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 4 december 2020. 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Axolot Solutions har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje
relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita
sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är
avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lysell, Styrelseordförande, tel: 070 360 52 30, mejl: peter.lysell@sharinginsight.com

Anita Haak, CFO, tel: 070 17 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions offentliggör utfall i företrädesemissionen

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.