Axolot Solutions Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari-December 2020

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari-December 2020

Övertecknad företrädesemission skapar förutsättningar för fortsatt genomförande av Axolots strategi, med fokus på kommersiell försäljning och leverans

Sammandrag av fjärde kvartalet 2020

Finansiellt

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 318 tkr (882 tkr för motsvarande kvartal 2019), vilket hänför sig till den första kommersiella försäljningen av ett AxoPur®-system och till provkörningsaktiviteter.
 • Övriga intäkter uppgick till 286 tkr (83). Detta avser i huvudsak den sista delen av statligt bidrag till ett jordbruksprojekt i Finland.
 • Rörelseresultatet blev -3 953 tkr (-7 216), där resultatförbättringen har att göra med ökad fakturering samt effekter av Axolots Covid-19 relaterade åtgärdspaket på kostnadssidan.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 kr (-0,27).
 • Beslut om företrädesemission fattades av styrelsen 9 november och godkändes vid extra bolagsstämma 26 november. Teckningsperioden gick ut 22 december och Axolot meddelade slutligt utfall 29 december. Företrädesemissionen tecknades till 138% vilket innebär att bolaget tillförs 25,2 mkr före emissionskostnader. 
 • Likvida medel vid utgången av december 2020 var 23 472 tkr, vari effekt från nyemissionen ingår med 19 938 tkr. Resterande kassaflödeseffekt från nyemissionen kommer under första kvartalet 2021.

Operativt

 • Leverans av Axolots första vattenreningssystem av typen AxoPur®, till Colombier Barrier Coatings i Finland, har skett under fjärde kvartalet 2020. 
 • Fem provkörningsavtal ingicks under kvartal fyra, detta inom olika industrisegment; massa/papper, livsmedel, metallbearbetning, biogas och återvinning.
 • Europeiska patentverket beviljade Axolot ett nytt patent med bäring på bolagets reningsteknik.

Kvartal 1-4 2020

 • Nettoomsättningen för helåret 2020 var 3 683 tkr (2 143 tkr för helåret 2019).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 740 tkr (193), vilket huvudsakligen avser bidrag från finska jordbruksmyndigheten NTM till ett reningsprojekt som startade under 2019.
 • Rörelseresultatet för helåret 2020 blev -19 855 tkr (-25 995). 
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

 • Beslut om företrädesemission fattades av styrelsen 9 november 2020 och godkändes vid extra bolagsstämma 26 november. Teckningsperioden gick ut 22 december och det slutliga utfallet blev att den tecknades till 138%. Företrädesemissionen var garanterad till 79,4% och hälften av ersättningen till garanterna bestod av aktier. För detta syfte godkände den extra bolagsstämman även styrelsebeslut om en riktad nyemission. Bolaget tillförs genom företrädsemissionen ca 25,2 mkr före avdrag för emissionskostnader. Antalet aktier ökar genom nyemissionerna från 26 503 948 till 53 797 369 aktier.

Väsentliga händelser efter årets slut

Inga väsentliga händelser efter årets slut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, CEO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB Bokslutskommuniké 2020

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.