Axolot Solutions Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari-December 2021

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari-December 2021

Fokus på kostnadseffektiva, hållbara helhetslösningar som kan hantera ett större flödesspann.

Sammandrag av fjärde kvartalet 2021

Finansiellt

 • Nettoomsättningen uppgick till 586 tkr (1 318 tkr för motsvarande kvartal 2020), vilket avser provkörningsaktiviteter och studier. I jämförelseperioden 2020 såldes ett AxoPur®-system.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 22 tkr (286) och det avser offentliga forskningsbidrag och ersättningar i projekt.
 • Rörelseresultatet blev -4 822 tkr (-3 953).
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,15).
 • Likvida medel vid utgången av det fjärde kvartalet 2021 var 12 868 tkr.

Operativt

 • Styrelseledamoten Lennart Holm startade som VD i Axolot den 1 oktober 2021. Beslutet var en följd av att styrelsen önskade accelerera kommersialiseringen av Axolots produkter och erbjudanden.
 • Under Lennart Holms ledning har Axolot inlett en uppgradering av sin reningsteknologi vilket förväntas resultera i en ännu mer kostnadseffektiv helhetslösning, som dessutom kan hantera betydligt större flöden än tidigare. Detta arbete förväntas öppna upp nya marknadsmöjligheter redan under 2022.
 • Provkörningsaktiviteter avtalades med kunder inom energibranschen och transportsektorn under det fjärde kvartalet.

Kvartal 1-4 2021

 • Nettoomsättningen för helåret 2021 var 2 534 tkr (3 683 tkr för helåret 2020), där minskningen förklaras av försämrade möjligheter till kundaktiviteter som en följd av pandemin. I respektive års omsättningstal ingår försäljningen av ett AxoPur-system.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 367 tkr (740) och detta avser främst offentliga forskningsbidrag och ersättningar i projekt.
 • Rörelseresultatet för den ackumulerade perioden blev -18 300 tkr (-19 855). Lägre intäkter har uppvägts av lägre kostnader för framförallt personal och konsulter.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021

 • Styrelseledamoten Lennart Holm startade som VD i Axolot den 1 oktober 2021. Beslutet var en följd av att styrelsen önskade accelerera kommersialiseringen av Axolots produkter och erbjudanden.

Väsentliga händelser efter årets slut

Det finns inga väsentliga händelser efter det fjärde kvartalets utgång 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 630 85 62, mejl: lennart.holm@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2022 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions Bokslutskommuniké 2021

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.