Axolot Solutions Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari-December 2022

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari-December 2022

Ett händelserikt fjärde kvartal – strategiskt såväl som utvecklingsmässigt och kommersiellt

Sammandrag av fjärde kvartalet 2022

Finansiellt

 • Nettoomsättningen uppgick till 375 tkr (586 tkr för motsvarande kvartal 2021), vilket avser demokörningar och studier.
 • Övriga rörelseintäkter var 0 tkr (22) där beloppet i jämförelseperioden avser offentliga forskningsbidrag och ersättningar i projekt.
 • Rörelseresultatet blev -4 893 tkr (-4 822). Högre kostnader för konsulter och resor motverkades av lägre avskrivningar.
 • Aktierna i det finska dotterbolaget avyttrades per 1 december, vilket innebar en reaförlust på 883 tkr.
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,05 kr (-0,09). Antalet aktier har ökat som en följd av den under året genomförda nyemissionen.
 • Likvida medel vid utgången av det fjärde kvartalet 2022 var 17 027 tkr (12 868 vid utgången av fjärde kvartalet 2021).

Operativt 

 • Axolots framgångsrika projekt hos Ahlstrom Aspa, med målet att reducera utsläppen av fosfor från Aspa bruk, ledde mot slutet av året fram till en förprojektering för att kunna offerera kunden en fullstor anläggning med en kapacitet på 300 m3 /h, som ska klara myndigheternas reningskrav på ett kostnadseffektivt sätt.
 • Axolot startade tillsammans med två norska partners ett gemensamt norskt bolag för att bearbeta den norska marknaden för industriell vattenrening. Demokörningar och företagsbesök har kommit igång. Ett intentionsavtal skrevs dessutom i december med Driva Aquaculture AS, med avsikten att introducera Axolots teknik för rening av vatten från storskaliga fiskodlingsanläggningar, i samband med kundens planerade expansion.
 • Baserat på Axolots under året utvecklade andra generations vattenreningssystem erbjuder företaget nu två parallella produktlinjer – större, platsbyggda AxoPur® anläggningar för flöden mellan 30 och åtminstone 500 m3 /h; samt mindre, standardiserade AxoPur enheter för mindre flöden. Två system av den mindre storleken kontrakterades i slutet av året, varav ett såldes till Sandahlsbolagen och det andra avser ett hyresavtal med Borås Energi och Miljö. Båda systemen förväntas levereras i mars 2023.
 • Ett samarbets- och utvecklingsavtal ingicks med Fortum Waste Solutions under det fjärde kvartalet. Samarbetet syftar till att bolagen ska supporta varandras utvecklingsprojekt runt rening av vissa typer av förorenade vattenströmmar. Genom samarbetet förväntar sig parterna kunna accelerera utvecklingen av nya och effektivare metoder och tekniker för rening av industriella processvatten.
 • I linje med Axolots strategi och som ett led i en resursfokusering beslutade styrelsen att per 1 december 2022 avyttra aktierna i det finska dotterbolaget till Mikael Åbacka, som samtidigt avgick ur Axolots styrelse. Ett licensavtal ingicks med det finska bolaget avseende marknaderna i Finland och Baltikum. 

Kvartal 1-4 2022 

 • Nettoomsättningen för år 2022 uppgick till 1 559 tkr (2 534 tkr för år 2021), vilket avser demokörningar och studier. Under 2021 fakturerades även ett mindre AxoPur system.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 tkr (367) där beloppet i jämförelseperioden avser offentliga forskningsbidrag och ersättningar i projekt.
 • Rörelseresultatet blev -17 861 tkr (-18 300). I huvudsak är det lägre kostnader för personal och avskrivningar som förklarar det mindre negativa resultatet jämfört med föregående år och som även har kompenserat för lägre fakturering.
 • Axolot genomförde under det andra kvartalet en företrädesemission om 20,4 Mkr. Företrädesemissionen blev övertecknad med en teckningsgrad om cirka 146 procent. Styrelsen beslutade att utnyttja en överteckningsoption som tillförde Bolaget ytterligare 2,85 Mkr. Totalt tillfördes Axolot 21,7 Mkr netto efter avdrag för emissionskostnader.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022 

 • Axolot sålde en mindre AxoPur anläggning till Sandahlsbolagen, för rening av förorenade vatten som de tar emot och hanterar för kunders räkning. Avtalet omfattar också ett serviceavtal för löpande utbyten av reaktorer. Leverans beräknas ske i mars 2023. Ordervärdet uppskattas till 1.3 Mkr.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång 2022

Inga väsentliga händelser efter årets slut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 630 85 62, mejl: lennart.holm@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2023 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Bokslutskommunike 2022 Axolot Solutions Holding AB

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.