Axolot Solutions Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT  Januari – Juni 2020

Axolot Solutions Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT  Januari – Juni 2020

Många pågående kundaktiviteter samtidigt som Covid-19 läget påverkade kundernas långsiktiga investeringsbeslut

Sammandrag av andra kvartalet 2020

Finansiellt

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 019 tkr (607 tkr för motsvarande kvartal 2019), som en följd av ökade provkörnings- och kundsamarbetsaktiviteter i främst Sverige och Finland. Detta är Axolots högsta omsättning hittills för ett enskilt kvartal.
 • Övriga intäkter uppgick till 11 tkr (107).
 • Rörelseresultatet blev -5 309 tkr (-7 604), där det förbättrade resultatet har att göra med ökad fakturering i kombination med att de första effekterna av Axolots Covid-19 relaterade åtgärdspaket börjar synas.
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,20 kr (-0,29).
 • Likvida medel vid utgången av juni 2020 var 9 700 tkr.

Operativt

 • Ett flertal provkörningskontrakt har tecknats under kvartalet, i Finland och Sverige. Samtidigt har kunders beslut om kommersiella investeringar skjutits på framtiden som en följd av osäkerheterna kring Covid-19.
 • Axolot har en beredskap för att kunna börja leverera kommersiella anläggningar så snart marknadsläget tillåter.
 • Två patent har beviljats, varav ett i Sverige och det andra i USA.
 • Avtal tecknades med Fortum Waste Solutions kring steg två i ett utvecklingssamarbete rörande tvätt av starkt förorenad jord, vilket innebar design av moduler till Fortums koncept.

Kvartal 1-2 2020

 • Nettoomsättningen för första halvåret 2020 var 1 744 tkr (776 tkr för motsvarande period 2019), vilket är mer än en fördubbling från motsvarande period i fjol.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 457 tkr (107), och detta avser huvudsakligen bidrag från finska jordbruksmyndigheten till ett reningsprojekt som startade under 2019.
 • Rörelseresultatet för första halvåret blev -11 546 tkr (-13 273).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Ett åtgärdspaket implementerades i slutet av mars månad, föranlett av det kraftigt försämrade marknadsläget som en följd av Covid-19. Det har därmed skett uppsägningar av viss personal och neddragning av konsultuppdrag, vilket ännu inte har gett full effekt i resultaträkningen på grund av uppsägningstider och fullföljande av vissa projekt. Som också tidigare meddelats beslutade styrelsen om att vissa roller i ledningsgruppen ska samordnas. Forskningschef Martin Ragnar skulle därmed ta över som ny VD för Axolot senast från augusti 2020. VD-bytet har nu skett, per 1 juli 2020.
 • Årsstämman i maj 2020 beslutade om emissionsbemyndigande för styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag inför årsstämman.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • I enlighet med vad som tidigare har meddelats har Martin Ragnar tillträtt som VD och koncernchef, per 1 juli 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, CEO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juli 2020 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB Delårsrapport 2 2020

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.