Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari – Juni 2021

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari – Juni 2021

Axolot sålde sitt andra AxoPur® vattenreningssystem under kvartal två och ingick två avtal om fördjupade tester och studier syftande till att ta fram underlag för dimensionering av fullstora kommersiella system.

Sammandrag av andra kvartalet 2021

Finansiellt

 • Nettoomsättningen uppgick till 529 tkr (1 019 tkr för motsvarande kvartal 2020), vilket hänför sig till provkörningsaktiviteter och -studier.
 • Övriga intäkter uppgick till 60 tkr (11) och detta relaterar till statliga bidrag och ersättningar.
 • Rörelseresultatet blev -4 954 tkr (-5 309).
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,20).
 • Likvida medel vid utgången av det andra kvartalet 2021 var 19 329 tkr.

Operativt

 • Axolot sålde ett AxoPur vattenreningssystem till en kund i logistiksektorn i Finland. Detta blir det första AxoPur-systemet som används i ett sammanhang där det renade vattnet recirkuleras. Ordervärdet är omkring 750 tkr. Systemet kommer att levereras och tas i drift under hösten.
 • Två avtal ingicks om fördjupade tester och studier, syftande bland annat till att ta fram underlag för dimensionering av fullstora kommersiella system. Båda kunderna verkar inom återvinningsbranschen. I övrigt ingicks två andra provkörningsavtal.
 • Axolot beviljades tillsammans med Swedavia och RISE medfinansiering från Statens geotekniska institut (SGI) för en studie av kostnadseffektiv rening av PFAS-ämnen.

Kvartal 1-2 2021

 • Nettoomsättningen för första halvåret 2021 var 1 012 tkr (1 744 tkr för motsvarande period 2020), där nedgången förklaras av minskade möjligheter till kundaktiviteter som en följd av pandemin.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 250 tkr (457) och detta avser statliga bidrag och ersättningar.
 • Rörelseresultatet för första halvåret blev -9 399 tkr (-11 546). Lägre omsättning har kompenserats av lägre kostnader för främst personal och konsulter.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • Axolot sålde ett AxoPur vattenreningssystem till en kund i logistiksektorn i Finland. Detta blir det första AxoPur-systemet som används i ett sammanhang där det renade vattnet recirkuleras. Ordervärdet är omkring 750 tkr. Systemet kommer att levereras och tas i drift under hösten.
 • Årsstämman i maj 2021 hölls genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det beslutades om emissionsbemyndigande för styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag inför årsstämman. Det beslutades också om en ändring i bolagsordningen för att anpassa ordalydelsen till aktiebolagslagen.

Väsentliga händelser efter slutet av andra kvartalet 2021

Inga väsentliga händelser efter det andra kvartalets utgång 2021.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juli 2021 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB – Delårsrapport 2 2021

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.