Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Juni 2022

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Juni 2022

Framgångsrika körningar hos Aspa bruk, intentionsavtal ingicks avseende den norska marknaden och en övertecknad företrädesemission genomfördes.

Sammandrag av andra kvartalet 2022

Finansiellt

 • Nettoomsättningen uppgick till 350 tkr (529 tkr för motsvarande kvartal 2021), vilket avser provkörningsaktiviteter och studier.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 tkr (60) där beloppet i jämförelseperioden avser offentliga forskningsbidrag och ersättningar i projekt.
 • Rörelseresultatet blev -5 108 tkr (-4 954), det vill säga relativt oförändrat.
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,09).
 • Likvida medel vid utgången av det andra kvartalet 2022 var 17 367 tkr, vari den under kvartalet genomförda företrädesemissionen dittills hade inbringat netto 13 745 tkr.

Operativt 

 • Testkörningarna hos Ahlström-Munksjö Aspa Bruk, med målet att reducera utsläppen av fosfor från Aspa bruk, har fortgått mycket framgångsrikt under det andra kvartalet. Den aktuella AxoPur anläggningen har en målkapacitet på 30 m3 /h.
 • Axolot och norska Tilapia AS ingick ett intentionsavtal (LOI) avseende etablering av ett gemensamt joint venture bolag för den norska marknaden, där intresset för Axolots vattenreningsteknik växer snabbt. Tilapia har flera projekt under beredning och förväntar sig som ett resultat av samarbetet att redan under 2022 kunna sälja 3-4 AxoPur® enheter i Norge.
 • Flera andra provkörningsaktiviteter pågår och planeras, bland annat inom fiskodling, fordonstvätt, oljeindustrin, bestrykning och återvinning.

Kvartal 1-2 2022 

 • Nettoomsättningen för det första halvåret av 2022 uppgick till 878 tkr (1 012 tkr för första halvåret 2021), vilket avser provkörningsaktiviteter och studier.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 tkr (250) där beloppet i jämförelseperioden avser offentliga forskningsbidrag och ersättningar i projekt.
 • Rörelseresultatet blev -9 212 tkr (-9 399). I huvudsak är det lägre personalkostnader som förklarar det mindre negativa resultatet jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022 

 • Axolot genomförde under det andra kvartalet en företrädesemission om 20,4 Mkr i syfte att säkerställa färdigställande av förväntad beställning på AxoPur® 2.0 anläggning samt expansion av försäljningsaktiviteterna. Företrädesemissionen blev övertecknad med en teckningsgrad om cirka 146 procent. Styrelsen beslutade att utnyttja en överteckningsoption som tillför Bolaget ytterligare 2,85 Mkr. Totalt tillförs därmed Axolot Solutions ca 23,3 Mkr i likvida medel, före avdrag för emissionskostnader.
 • Extra bolagsstämma hölls 5 maj, varvid det beslutades om emissionsbemyndigande samt ändring i bolagsordningen med avseende på antal aktier och aktiekapital. Företrädesemissionen beslutades och offentliggjordes 12 maj. Teckningsperioden löpte mellan 24 maj och 8 juni, och därefter offentliggjordes utfallet i nyemissionen enligt ovan. Årsstämma hölls den 1 juni.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång 2022

Det finns inga väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 630 85 62, mejl: lennart.holm@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juli 2022 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB – Delårsrapport 2 2022

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.