Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Juni 2023

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Juni 2023

Fortsatt många kundaktiviteter och mot slutet av kvartalet såldes en AxoPur® anläggning till en kund inom Axolots nya fokusområde plaståtervinning

Sammandrag av andra kvartalet 2023

Finansiellt

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 182 tkr (350 tkr för andra kvartalet 2022), vilket avser del av försäljning av ett AxoPur® system som avtalades i juni månad med ett bolag inom plaståtervinning samt demokörningar och hyresintäkt. 
 • Övriga rörelseintäkter var 8 tkr (0). 
 • Rörelseresultatet blev -4 173 tkr (-5 108). Högre försäljning samt lägre personalkostnader och avskrivningar förklarar i huvudsak den positiva utvecklingen. De lägre personalkostnaderna relaterar främst till avyttringen av det finska bolaget i slutet av fjolåret. 
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,09). Antalet aktier ökade i juli månad i fjol då en genomförd nyemission registrerades.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet och investeringar var -2 965 tkr (-5 151). Det förbättrade kassaflödet förklaras av kundinbetalningar, ett mindre negativt resultat före avskrivningar och lägre investeringar. 
 • Likvida medel vid utgången av det andra kvartalet 2023 var 9 013 tkr.

Operativt

 • Axolot sålde i slutet av det andra kvartalet ett AxoPur system till Omni Polymers AB, för rening och recirkulation av processvatten vid kundens upparbetningsanläggning för återvunnen plast. Ordervärdet uppskattas till ca 4.5 Mkr. 
 • Axolot erhöll en inledande order på nyckelkomponenter till ett komplett AxoPur system för rening av förorenade tvättvatten. Kunden, som finns i Sydsverige, avser att gå vidare med en installation av en AxoPur anläggning och syftet med denna första komponentorder är att säkerställa kort leveranstid och uppstart av en komplett anläggning efter sommaren. Ordervärdet för denna första beställning är begränsat och understiger 500 tkr. 
 • De två första nyckelfärdiga kommersiella AxoPur systemen i den nya generationen startades framgångsrikt upp i månadsskiftet mars-april och utgör härmed viktiga referensanläggningar för Axolot. 
 • Ett stort antal demoaktiviteter och analyser har pågått under kvartalet, framförallt för kunder inom livsmedelsindustrin samt plaståtervinning, pappersmassabruk och avfallshantering.

Kvartal 1-2 2023

 • Nettoomsättningen för årets första två kvartal blev 2 491 tkr (878 tkr för motsvarande period 2022), vilket främst avser försäljning av AxoPur anläggningar men också ett antal demokörningar samt hyresintäkter. När det gäller försäljning av system tillämpas successiv vinstavräkning i redovisningen. 
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 12 tkr (1).
 • Rörelseresultatet blev -8 725 tkr (-9 212). Den ökade nettoomsättningen bidrog positivt till resultatet. Konsult- och reskostnader samt kostnader för förbrukningsmaterial var högre än i jämförelseperioden. Däremot var personalkostnader och avskrivningar lägre.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

 • Axolot sålde i slutet av det andra kvartalet en nyckelfärdig AxoPur anläggning för rening och recirkulation av processvatten vid Omni Polymers upparbetningsanläggning för återvunnen plast. Ordervärdet uppskattas till cirka 4.5 Mkr.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång 2023

Inga väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 630 85 62, mejl: lennart.holm@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juli 2023 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport 2 2023

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.