Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Mars 2021

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Mars 2021

Verksamheten förbereder sig på alla plan för att vara rätt positionerad när samhället öppnar upp igen efter pandemin.

Sammandrag av första kvartalet 2021

Finansiellt

  • Nettoomsättningen uppgick till 483 tkr (725 tkr för motsvarande kvartal 2020), vilket huvudsakligen hänför sig till provkörningsaktiviteter. 
  • Övriga intäkter uppgick till 190 tkr (446) och detta relaterar till statliga bidrag och ersättningar. 
  • Rörelseresultatet blev -4 445 tkr (-6 237), där resultatförbättringen har att göra med kostnadsbesparingsprogrammet som infördes för ett år sedan med anledning av pandemin. 
  • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,10 kr (-0,24). 
  • Likvida medel vid utgången av det första kvartalet 2021 var 23 337 tkr.

Operativt

  • Axolots första processavloppsreningsenhet av typen AxoPur®, som såldes till Colombier Barrier Coatings i Finland under andra halvåret 2020, har nu framgångsrikt startats upp. 
  • Fyra provkörningsavtal undertecknades under första kvartalet, inom olika industrier – livsmedel, förpackning, biogas och hamnverksamhet. Utöver detta har preliminära screeningtester utförts på tre olika typer av vatten. 
  • Axolot har tillsammans med ett konsortium beviljats medel från Jordbruksverket för en fördjupad utvärdering av bolagets reningsteknik. Utvärderingen avser rening vid en fiskodling i Jämtland. 
  • Axolots säljfokus stärktes ytterligare genom rekryteringen av en försäljningschef som ska leda säljarbetet i de skandinaviska länderna.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

Inga väsentliga händelser under det första kvartalet 2021.

Väsentliga händelser efter slutet av första kvartalet 2021

Inga väsentliga händelser efter första kvartalets utgång 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, CEO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB Delårsrapport 1 2021

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.