Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Mars 2022

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Mars 2022

LANSERING AV HÖGEFFEKTIVA AXOPUR® 2.0 ÖPPNAR UPP NYA MARKNADER

Sammandrag av första kvartalet 2022

Finansiellt

 • Nettoomsättningen uppgick till 528 tkr (483 tkr för motsvarande kvartal 2021), vilket avser provkörningsaktiviteter och studier.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 tkr (190) där beloppet i jämförelseperioden avser offentliga forskningsbidrag och ersättningar i projekt.
 • Rörelseresultatet blev -4 104 tkr (-4 445).
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,08 kr (-0,10).
 • Likvida medel vid utgången av det första kvartalet 2022 var 8 773 tkr. För att möjliggöra fortsatta satsningar så kan det förväntas att Axolot behöver tillföras ny finansiering under andra halvåret 2022. Styrelsen bedömer utsikterna att finna finansiering som goda.

Operativt

 • Axolot lanserade AxoPur 2.0, en ny och uppgraderad generation av bolagets unika AxoPur teknologi. Den nya generationen system möjliggör rening av betydligt högre vattenflöden samtidigt som energiförbrukningen kraftigt reduceras. Därmed öppnades möjligheter att påbörja en bearbetning av nya marknadssegment såsom kommunala verksamheter och processindustrier med större flöden av avlopps- och processvatten.
 • Axolot Solutions och Ahlström-Munksjö Aspa Bruk skrev avtal om ett omfattande test med målet att reducera utsläppen av fosfor från Aspa bruk. Installationen av en AxoPur anläggning med en målkapacitet på 30 m3/h har pågått under det första kvartalet, och testkörningar har startat i april.
 • Provkörningsaktiviteter avtalades även med kunder inom ytbehandling och oljeindustrin, medan fortsatta försök gjordes med kunder i flera andra branscher, däribland framgångsrika tester inom applikationen fordonstvätt.
 • Utvecklingen i Ukraina har lett till ökande priser på konstruktionsmaterial och komponenter till anläggningsprojekt, samt på förbrukningsmaterial och energi.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022 

 • Axolot Solutions avtal med Ahlström-Munksjö Aspa Bruk om omfattande test med avseende på reduktion av fosforutsläpp var en väsentlig händelse för bolaget under första kvartalet.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång 2022 

 • Installationen av en testanläggning med en målkapacitet på 30 m3/h hos Aspa Bruk slutfördes i april och testkörningar har påbörjats.
 • Kallelse till extra bolagsstämma den 5 maj 2022 publicerades genom pressmeddelande i början av april. Stämman ska hållas genom förhandsröstning och huvudpunkterna på agendan är dels ändring i bolagsordningen med avseende på antal aktier och nivå på aktiekapital, dels nyemissionsbemyndigande. Årsstämma hålls den 1 juni 2022 och även till detta har kallelse gått ut i april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 630 85 62, mejl: lennart.holm@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB – Delårsrapport Q1 2022

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.