Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Mars 2023

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Mars 2023

Konstruktion, installation och igångkörning av två nyckelfärdiga AxoPur system samt många andra kundaktiviteter.

Sammandrag av första kvartalet 2023

Finansiellt

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 309 tkr (528 tkr för första kvartalet 2022), vilket i huvudsak avser större delen av ett nyckelfärdigt AxoPur® system som levererades i mars månad, men också en del demokörningar samt en hyresintäkt.
  • Övriga rörelseintäkter var 4 tkr (1).
  • Rörelseresultatet blev -4 552 tkr (-4 104). Den högre försäljningen och många andra kundaktiviteter har inneburit ökade kostnader för komponenter och frakter liksom för konsulter, medan däremot avskrivningarna har minskat.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,08). Antalet aktier ökade i juli månad i fjol då en genomförd nyemission registrerades.
  • Kassaflödet från löpande verksamhet och investeringar var -6 121 tkr (-4 095). Investeringarna utgör -1 265 tkr av detta, vilket avser dels ett kommersiellt AxoPur 2.0 system för uthyrning, dels ett motsvarande lite mindre, mobilt demosystem samt också patent. Rörelsekapitalet har tillfälligt ökat under kvartalet.
  • Likvida medel vid utgången av det första kvartalet 2023 var 10 906 tkr (17 027 vid utgången av år 2022).

Operativt

  • De två första nyckelfärdiga kommersiella AxoPur systemen i den nya generationen har konstruerats och levererats – det ena till Sandahlsbolagen och det andra för uthyrning till Borås Energi och Miljö. Båda dessa system har framgångsrikt startats upp i månadsskiftet mars-april och utgör härmed viktiga referensanläggningar för Axolot. Ytterligare ett mindre, mobilt demosystem har också i det närmaste färdigställts under kvartalet.
  • Ett stort antal andra kundaktiviteter har genomförts, bland annat inom metall- och livsmedelsindustrin, plaståtervinning, kommunal vattenrening samt avfallshantering. Plaståtervinning etablerades under kvartalet som nytt fokusområde för Axolots vattenrening.
  • Axolots hemsida har fått en genomgående uppdatering, med fokus på kundsegment och applikationer, för att ytterligare nå ut till potentiella kunder med konkreta exempel på hur Axolot kan bidra till konkurrenskraftig och hållbar vattenrening.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

Konstruktion och installation av de två nyckelfärdiga AxoPur system som kontrakterades under fjärde kvartalet 2022. Igångkörning av systemen skedde i början av april.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång 2023

Inga väsentliga händelser efter första kvartalets utgång 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 630 85 62, mejl: lennart.holm@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport 1 2023

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.