Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Mars 2024

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Mars 2024

Slutleverans och idrifttagande av två anläggningar och viktigt arbete med CE certifiering har präglat det första kvartalet.

Sammandrag av första kvartalet 2024

Finansiellt

 • Nettoomsättningen under det första kvartalet 2024 uppgick till 3 350 tkr (1 309 tkr för första kvartalet 2023), vilket i huvudsak avser slutfakturering i Omni Polymers och Jernhusen projekten och till en mindre del hyresintäkter samt ersättning för demokörningsaktiviteter.
 • Övriga rörelseintäkter var 0 tkr (4).
 • Rörelseresultatet blev -5 354 tkr (-4 552). Omsättningen ökade men marginalen i projekten uppskattas bli lägre än tidigare bedömt eftersom det i denna tidiga kommersialiseringsfas har krävts lite extra arbete för att optimera processerna. Resurser har under kvartalet även lagts på CE märkning och annat kvalitetsarbete till gagn för befintliga såväl som framtida kommersiella system. 
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,04). 
 • Kassaflödet från löpande verksamhet och investeringar var -5 760 tkr (-6 121). Investeringar i dels patent och dels eget arbete i form av processförbättringar uppgick totalt till -476 tkr av detta.
 • Likvida medel vid utgången av det första kvartalet 2024 var 11 020 tkr.

Operativt

 • De två AxoPur® anläggningarna som såldes till Omni Polymers och Jernhusen under andra halvåret 2023 togs i drift under första kvartalet 2024 och fungerar bra. Det är oerhört komplexa processvatten och mycket arbete har lagts ner på att finna rätt körbetingelser i syfte att uppnå den renhet på vattnet som krävs. Tillsammans med kunderna har Axolot kommit till många insikter som blir till stor nytta även i framtida projekt. 
 • Under kvartalet har det viktiga arbetet med CE certifiering och kvalitetskontroll fortsatt i samband med slutleverans av de kommersiella projekten. 
 • Axolot har under det första kvartalet 2024 tagit fram ett koncept för att kunna erbjuda i första hand den norska fiskprocessindustrin en lösning på BAT-AEL problematiken (bästa tillgängliga teknik-krav som införts i slutet av 2023), och Axolot har en överenskommelse med två norska laxslakterier där planen är att köra pilottester med detta helhetskoncept under våren. 
 • En potentiell tvist uppstod med en leverantör i Omni Polymers projektet, rörande bristande kvalitet och överfakturering. Axolot har bestridit fakturor på ett icke oväsentligt belopp. 
 • Axolot Solutions presenterade en ny teknik för hållbar fosforutvinning i pappersmassabruk. Denna innovation möjliggör för pappersmassa-industrin att ta ännu ett steg mot det slutna massabruket samtidigt som man ökar användningen av naturresurser och minskar utsläppen. Innovationen som har patentsökts är en vidareutveckling av bolagets AxoPur teknik.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024

 • Ett partnerskapsavtal signerades i början av januari 2024 med det norska fiskprocessföretaget MMC First Process, för att utveckla och marknadsföra ett nytt vattenreningssystem baserat på AxoPur. 
 • Axolot meddelade i mitten av januari 2024 att en förstärkning av bolagsledningen skulle ske från 1 februari. Anders Lundin tillträdde då som ny VD och koncernchef. Därmed kan avgående VD Lennart Holm fullt ut fokusera på systemförsäljning och affärsutveckling, vilket bedöms avgörande för Axolots fortsatta tillväxt.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång 2024

 • Axolot och avfalls- och återvinningsföretaget Carl F i Malmö ingick efter första kvartalets utgång ett hyresavtal avseende en nyckelfärdig AxoPur® anläggning för rening av dagvatten vid Carl F’s sorteringsanläggning i Malmö. Anläggningen förväntas tas i drift omgående och kommer att ha en kapacitet på 3 m3/h. Avtalet omfattar även ett serviceavtal för löpande utbyten av reaktorer och underhåll. Efter en utvärderingsperiod, där volym- och reningsbehov ska utvärderas, har parterna för avsikt att ingå ett avtal avseende installation av en permanent AxoPur anläggning med högre kapacitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundin, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 323 11 06, mejl: anders.lundin@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport 1 2024

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.