Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-September 2020

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-September 2020

Lansering av modellprogram och försäljning av det första kommersiella AxoPur-systemet markerar företagets avstamp mot framtiden

Sammandrag av tredje kvartalet 2020

Finansiellt

 • Nettoomsättningen uppgick till 621 tkr (485 tkr för motsvarande kvartal 2019), vilket hänför sig till provkörningsaktiviteter i främst Sverige och Finland.
 • Övriga intäkter uppgick till -3 tkr (3).
 • Rörelseresultatet blev -4 356 tkr (-5 506), där det förbättrade resultatet har att göra med ökad provkörningsaktivitet samt effekter av Axolots Covid-19 relaterade åtgärdspaketet på kostnadssidan.
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,16 kr (-0,21).
 • Likvida medel vid utgången av september 2020 var 6 783 tkr.

Operativt

 • Axolot fick sin första order på en processavloppsreningsenhet av typen AxoPur®, till Colombier Barrier Coatings i Finland. Leverans beräknas ske under fjärde kvartalet 2020.
 • Två provkörningsavtal undertecknades, med finländska kunder inom energi- respektive konstruktionsmaterialbranschen.
 • Axolot lanserade ett modellprogram där tre olika automationsnivåer erbjuds – helautomatiserade system redo att integreras i ett överordnat styrsystem i en större  processindustri, halvautomatiserade system lämpade för en industri med regelbundna vattenreningsbehov samt manuella system lämpade för mer oregelbundna vattenreningsbehov med manuell övervakning.

Kvartal 1-3 2020

 • Nettoomsättningen för de första tre kvartalen 2020 var 2 365 tkr (1 261 tkr för motsvarande period 2019), vilket alltså innebär nära en fördubbling från motsvarande period i fjol.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 454 tkr (110), och detta avser huvudsakligen bidrag från finska jordbruksmyndigheten till ett reningsprojekt som startade under 2019.
 • Rörelseresultatet för årets första nio månader blev -15 902 tkr (-18 779).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • Axolot Solutions har fått sin första order på en processavloppsreningsenhet av typen AxoPur®, till Colombier Barrier Coatings i Finland.
 • I enlighet med vad som tidigare har meddelats har Martin Ragnar tillträtt som VD och koncernchef, per 1 juli 2020.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, CEO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB Delårsrapport 3 2020

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.