Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-September 2021

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-September 2021

Axolot har under det tredje kvartalet levererat och installerat sitt andra AxoPur® vattenreningssystem.

Sammandrag av tredje kvartalet 2021

Finansiellt

 • Nettoomsättningen uppgick till 936 tkr (621 tkr för motsvarande kvartal 2020), där huvuddelen härrör från försäljningen av ett Axopur vattenreningssystem.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 95 tkr (-3) vilket relaterar till offentliga forskningsbidrag och ersättningar i projekt.
 • Rörelseresultatet blev -4 079 tkr (-4 356).
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,08 kr (-0,16).
 • Likvida medel vid utgången av det tredje kvartalet 2021 var 15 767 tkr.

Operativt

 • Axolot har som meddelats i kvartal två sålt ett AxoPur vattenreningssystem till en kund i logistiksektorn i Finland. Systemet har under det tredje kvartalet levererats och installerats. Detta blir det första AxoPur-systemet som används i ett sammanhang där det renade vattnet recirkuleras.
 • Tre avtal om provkörningar respektive fördjupade tester ingicks under kvartal tre. Kunderna verkar inom testverksamhet, återvinning respektive pappersindustrin. En av ordrarna är den första på den norska marknaden.

Kvartal 1-3 2021

 • Nettoomsättningen för årets första nio månader 2021 var 1 948 tkr (2 365 tkr för motsvarande period 2020), där nedgången förklaras av minskade möjligheter till kundaktiviteter som en följd av pandemin.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 345 tkr (454) och detta avser främst offentliga forskningsbidrag och ersättningar i projekt.
 • Rörelseresultatet för den ackumulerade perioden blev -13 478 tkr (-15 902). Lägre omsättning har kompenserats av lägre kostnader för främst personal och konsulter.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

 • Axolot meddelade i september att rollförändringar genomförs per 1 oktober, innebärande att nuvarande styrelseledamoten Lennart Holm utses till ny VD. Martin Ragnar går därmed in i rollen som vice VD med ansvar för teknologi och utveckling. Beslutet var en följd av att styrelsen önskar accelerera kommersialiseringen av Axolots produkter och erbjudanden, vilket blir VD:s primära fokus.

Väsentliga händelser efter slutet av tredje kvartalet 2021

Det finns inga väsentliga händelser efter det tredje kvartalets utgång 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 630 85 62, mejl: lennart.holm@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB Delårsrapport 3 2021

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.