Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-September 2022

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-September 2022

Fortsatt positiv och spännande utveckling trots ett utmanande världsläge

Sammandrag av tredje kvartalet 2022

Finansiellt 

 • Nettoomsättningen uppgick till 306 tkr (936 tkr för motsvarande kvartal 2021), vilket avser demokörningar och studier. I jämförelseperioden såldes ett mindre AxoPur®-system.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 tkr (95) där beloppet i jämförelseperioden avser offentliga forskningsbidrag och ersättningar i projekt.
 • Rörelseresultatet blev -3 756 tkr (-4 079). Den lägre faktureringen har resultatmässigt uppvägts av mindre avskrivningar och lägre personalkostnader.
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,08). Antalet aktier har ökat som en följd av den nyligen genomförda nyemissionen.
 • Likvida medel vid utgången av det tredje kvartalet 2022 var 22 126 tkr (15 767 vid utgången av tredje kvartalet i fjol).

Operativt 

 • Axolots gemensamma projekt med Ahlström-Munksjö Aspa Bruk, med målet att reducera utsläppen av fosfor från Aspa bruk, har fortsatt mycket framgångsrikt under det tredje kvartalet. En förprojektering pågår tillsammans med kunden, syftande till att Axolot ska kunna offerera en fullstor anläggning med en kapacitet på 300 m3 /h, som ska klara myndigheternas reningskrav på ett kostnadseffektivt sätt.
 • Flera demokörningar och någon studie har överenskommits och/eller genomförts, bland annat inom fordonstvätt, oljeindustrin, bestrykning, återvinning och rening av vattendrag.

Kvartal 1-3 2022 

 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna av 2022 uppgick till 1 184 tkr (1 948 tkr för motsvarande period 2021), vilket avser demokörningar och studier.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 tkr (345) där beloppet i jämförelseperioden avser offentliga forskningsbidrag och ersättningar i projekt.
 • Rörelseresultatet blev -12 968 tkr (-13 478). I huvudsak är det lägre kostnader för personal och avskrivningar som förklarar det mindre negativa resultatet jämfört med föregående år.
 • Axolot ingick under det andra kvartalet ett intentionsavtal med två norska partners för att etablera ett gemensamt norskt joint-venture bolag för den norska marknaden. I början av oktober etablerades bolaget. I Norge växer intresset för Axolots vattenreningsteknik snabbt och flera projekt är redan under beredning innanför områdena fiskodling, fiskslakterier och smältverk.
 • Axolot genomförde under det andra kvartalet en företrädesemission om 20,4 Mkr. Företrädesemissionen blev övertecknad med en teckningsgrad om cirka 146 procent. Styrelsen beslutade att utnyttja en överteckningsoption som tillförde Bolaget ytterligare 2,85 Mkr. Totalt tillfördes därmed Axolot Solutions 21,7 Mkr netto efter avdrag för emissionskostnader.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

Det fanns inga väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång 2022 

 • Axolot Solutions har den 2 oktober ingått ett avtal med två norska partners om bildandet av ett gemensamt norskt JV-bolag som skall bearbeta den norska marknaden för industriell vattenrening. Det samägda bolaget är nu etablerat och verksamheten är igång.
 • Axolot Solutions och Fortum Waste Solutions har i oktober månad ingått ett samarbets- och utvecklingsavtal som syftar till att supporta varandras utvecklingsprojekt runt rening av vissa typer av förorenade vattenströmmar. Genom samarbetet så förväntar sig parterna kunna accelerera utvecklingen av nya och effektivare metoder och tekniker för rening av industriella processvatten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 630 85 62, mejl: lennart.holm@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB – Delårsrapport 3 2022

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet i Norge och Finland genom dotterbolag i respektive land. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.