Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-September 2023

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-September 2023

Order på ytterligare en nyckelfärdig anläggning samt en väsentlig tilläggsorder från plaståtervinningsföretaget Omni Polymers.

Sammandrag av tredje kvartalet 2023

Finansiellt

 • Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 687 tkr (306 tkr för tredje kvartalet 2022), vilket i huvudsak avser systemförsäljning men även hyres- och serviceintäkter. Successiv vinstavräkning tillämpas avseende försäljning av anläggningar.
 • Övriga rörelseintäkter var 0 tkr (0).
 • Rörelseresultatet blev -3 746 tkr (-3 756). Effekter från högre försäljning har motverkats av något högre avskrivningar.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,03).
 • Kassaflödet från löpande verksamhet och investeringar var -1 598 tkr (-3 197). Det förbättrade kassaflödet förklaras av mer positiva rörelsekapitalförändringar och lägre investeringar.
 • Likvida medel vid utgången av det tredje kvartalet 2023 var 7 302 tkr.

Operativt

 • Axolot erhöll en order från Jernhusen i Malmö på ett nyckelfärdigt AxoPur® system för rening av förorenade tvättvatten. Jernhusen svarar för tvätt och sanering av tåg och är med sina 21 depåfastigheter största aktör i Sverige på detta område. Värdet på denna order uppskattas till drygt 2 Mkr. Anläggningen förväntas tas i drift runt årsskiftet 2023/24.
 • Axolot hade under kvartal tre fortsatta diskussioner med Omni Polymers kring det AxoPur system som avtalades till kundens upparbetningsanläggning för återvunnen plast i juni månad. Med anledning av en mycket tragisk arbetsplatsolycka som inträffade i kundens befintliga anläggning bara ett par dagar efter ordern har en arbetsmiljöutredning pågått, liksom även ett arbete med att designa en uppgraderad processvattenanläggning. Precis efter tredje kvartalets slut fick Axolot en tilläggsorder från Omni Polymers, vilket innebär att beställningen nu omfattar även kringliggande system. Det totala ordervärdet uppskattas nu till ungefär 10 Mkr.
 • Ett mycket viktigt kundevent genomfördes i Norge i mitten av tredje kvartalet, där flertalet demokörningar gjordes med mycket goda resultat. Axolot interagerade framförallt med stora aktörer inom fiskprocessindustrin samt metallsmältverk, avfallshantering och deponi.
 • Ett flertal andra kundprojekt har fortsatt diskuterats under kvartalet och likaså har demokörningar och analyser gjorts hos ett stort antal potentiella kunder.

Kvartal 1-3 2023

 • Nettoomsättningen för årets första tre kvartal blev 3 178 tkr (1 184 tkr för motsvarande period 2022), vilket främst avser försäljning av AxoPur anläggningar men också demokörningar samt hyres- och serviceintäkter.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 12 tkr (1).
 • Rörelseresultatet blev -12 471 tkr (-12 968). Den ökade nettoomsättningen bidrog positivt till resultatet. Konsult- och reskostnader samt kostnader för förbrukningsmaterial var högre än i jämförelseperioden. Däremot var personalkostnaderna lägre eftersom den finska verksamheten avyttrades i slutet av 2022, och likaså avskrivningarna.
 • När det gäller försäljning av AxoPur system har det hänt en hel del under årets första tre kvartal. Två nyckelfärdiga system som kontrakterades i slutet av 2022 installerades och kördes igång i april. I juni månad togs en order på ett system till Omni Polymers som upparbetar återvunnen plast. Därefter tecknade Jernhusen avtal om ett system för rening av vatten från tvätt och sanering av tåg, i augusti månad. Precis efter tredje kvartalets utgång fick Axolot en tilläggsorder från Omni Polymers, så att den nu omfattar även kringliggande system. Successiv vinstavräkning tillämpas avseende systemförsäljning.
 • Demoaktiviteter och analyser av olika vatten pågår ständigt. Under kvartal tre genomfördes ett viktigt kundevent i Norge, där Axolot interagerade med flera stora aktörer inte minst inom fiskprocessindustrin.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

 • Axolot erhöll en order från Jernhusen i Malmö på ett nyckelfärdigt AxoPur system för rening av förorenade tvättvatten. Jernhusen svarar för tvätt och sanering av tåg och är med sina 21 depåfastigheter största aktör i Sverige på detta område. Värdet på denna order uppskattas till drygt 2 Mkr. Anläggningen förväntas tas i drift runt årsskiftet 2023/24.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång 2023

 • I början av oktober månad fick Axolot en tilläggsorder från plaståtervinningsföretaget Omni Polymers, vilket innebär att beställningen nu omfattar även kringliggande system. Det totala ordervärdet uppskattas till ungefär 10 Mkr. Även denna anläggningen förväntas kunna tas i drift runt årsskiftet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 630 85 62, mejl: lennart.holm@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl 08:00 CEST.

 

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport 3 2023

 

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.