Axolot Solutions Holding AB publicerar Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september

Axolot Solutions Holding AB publicerar Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september

Axolot Solutions Holding AB publicerar delårsrapport med finansiell information för perioden 1 januari – 30 september 2018.

Tredje kvartalet i korthet

Finansiellt

 • Extern fakturering om 778 TSEK under tredje kvartalet (ackumulerat hittills i år 1 054 TSEK), hänförligt till testkörningar samt pilotering avseende rening av svårt förorenat vatten hos en kund i Finland.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 686 TSEK i kvartal 3 och detta har belastats av listningskostnader om cirka 800 TSEK. Ackumulerat januari – september var rörelseresultatet
  -11 306 TSEK.
 • Bolagets likvida medel uppgick vid september månads utgång till 32 089 TSEK.

Operativt

 • Långtidstest genomfört i Finland, med gott resultat.
 • Hög aktivitet i säljarbetet och stort intresse för Axolot Solutions teknik.
 • En nyemission har genomförts under september månad, som har registrerats och inbetalats efter delårsperiodens slut. Denna tillförde koncernen 24.5 MSEK netto efter emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Axolot Solutions Holding AB har godkänts för listning på Nasdaq First North den 21 november.
 • Axolot Solutions har beviljats statligt stöd till ett jordbruksprojekt i Finland som relaterar till återvinning av fosfater och näringsämnen.
 • Avtal rörande marknadsföring och försäljning av AxoPur-utrustning har tecknats med agent för utvalda länder i Nordafrika och på arabiska halvön.
 • Avtal om feasibility studies har tecknats med två företag i Sverige.

– Under det tredje kvartalet har takten höjts i Axolots säljarbete och vi har både genomfört lyckade försökskörningar och tecknat avtal om kommande försök, säger CEO Mårten Olausson. Det är glädjande att notera ett stort intresse för Axolots teknik.

181122 Axolot Delårsrapport Q3

För ytterligare information kontakta:

Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel 070–5840617,
mejl:
marten.olausson@axolotsolutions.com                     

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel 070–8171112,
mejl:
anita.haak@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Pressmeddelande 20181122_Axolot publicerar delårsrapport Q3181122 Axolot Delårsrapport Q3

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.