Axolot Solutions information om Årsstämma 2020 och utsedda ledamöter till valberedningen

Axolot Solutions information om Årsstämma 2020 och utsedda ledamöter till valberedningen

Årsstämman 2020 i Axolot Solutions Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 14 maj 2020 kl 13:00 på Jacob Hansens Hus i Helsingborg.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast den 26 mars 2020. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress styrelsen@axolotsolutions.com eller med vanlig post på adress: Axolot Solutions Holding AB, Att: Styrelsen, Hamntorget 3, 252 21 Helsingborg.

Vid Årsstämman den 15 maj 2019 beslutades att Axolot Solutions ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre röstmässigt största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 30 september 2019. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför Årsstämman 2020 består av:

  • Martin Lundin, valberedningens ordförande, utsedd av MLH Management AB;
  • Mikael Åbacka, utsedd av Mikael Åbacka;
  • Tomas Jansson, utsedd av M Lindstrand Investment AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress valberedning@axolotsolutions.com eller med vanlig post på adress: Axolot Solutions Holding AB, Att: Valberedningen, Hamntorget 3, 252 21 Helsingborg.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast 26 mars 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, Styrelseordförande, +46 (0)70 630 8562 eller lennart.holm@lehdab.com

 

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.