Axolot Solutions information om Årsstämma 2022 och utsedda ledamöter till valberedningen

Axolot Solutions information om Årsstämma 2022 och utsedda ledamöter till valberedningen

Årsstämman 2022 i Axolot Solutions Holding AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 1 juni 2022 kl 13:00 på Hamntorget 3 i Helsingborg.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast den 13 april 2022. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress styrelsen@axolotsolutions.com eller med vanlig post på adress: Axolot Solutions Holding AB, Att: Styrelsen, Bergavägen 1, 254 66 Helsingborg.

Vid årsstämman den 18 maj 2021 fastställdes valberedningens instruktion och arbetsordning, som säger att valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre röstmässigt största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 30 september året innan nästkommande årsstämma. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför Årsstämman 2022 består av:

  • Martin Lundin, valberedningens ordförande, utsedd av MLH Management AB;
  • Mathias Bergman, utsedd av Mikael Åbacka;
  • Klas Lindstrand, utsedd av M Lindstrand Investment AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress valberedning@axolotsolutions.com eller med vanlig post på adress: Axolot Solutions Holding AB, Att: Valberedningen, Bergavägen 1, 254 66 Helsingborg.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast 31 januari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lysell, Styrelseordförande, tel: 0703 605 230, mejl: peter.lysell@sharinginsight.com

Dokument & länkar

Årsstämma 2022 och information om utsedda ledamöter till valberedningen

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.