Axolot Solutions informerar om Årsstämma 2023 och utsedda ledamöter till valberedningen

Axolot Solutions informerar om Årsstämma 2023 och utsedda ledamöter till valberedningen

Årsstämman 2023 i Axolot Solutions Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 kl 10:00 i Genetor Kontorshotell, Kungstorget 8 i Helsingborg.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast den 23 mars 2023. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress styrelsen@axolotsolutions.com eller med vanlig post på adress: Axolot Solutions Holding AB, Att: Styrelsen, Bergavägen 1, 254 66 Helsingborg.

Vid årsstämman den 1 juni 2022 fastställdes valberedningens instruktion och arbetsordning, som säger att valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre röstmässigt största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 30 september året innan
nästkommande årsstämma. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför Årsstämman 2023 består av:

  • Martin Lundin, valberedningens ordförande, utsedd av MLH Management AB;
  • Henrik Norlin, utsedd av Weseba AB c/o Per Olofsson;
  • Lars-Eric Johansson, utsedd av SI Technology Investments AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress valberedning@axolotsolutions.com eller med vanlig post på adress: Axolot Solutions Holding AB, Att: Valberedningen, Bergavägen 1, 254 66 Helsingborg.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast 11 januari 2023.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lysell, Styrelseordförande Axolot Solutions Holding AB, tel: 0703 605 230, mejl: peter.lysell@sharinginsight.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB (publ) meddelar tidpunkt för årsstämma 2023 samt valberedningens medlemmar

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet i Norge och Finland genom dotterbolag i respektive land. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.