Axolot Solutions ingår licensavtal och säljer dotterbolag i Finland till Mikael Åbacka som samtidigt avgår ur Axolots styrelse

Axolot Solutions ingår licensavtal och säljer dotterbolag i Finland till Mikael Åbacka som samtidigt avgår ur Axolots styrelse

I linje med Axolot Solutions strategi och som ett led i en resursfokusering har styrelsen fattat beslut om att avyttra aktierna i det finska dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy. Samtidigt har man ingått ett licensavtal med det finska bolaget avseende marknaderna i Finland och Baltikum. Själva transaktionen genomförs per den 1 december 2022.

I syfte att finansiellt möjliggöra en snabbare internationell expansion arbetar Axolot utifrån en strategi som innebär att man utanför den svenska hemmamarknaden avser att etablera sig genom partnerskap med lokala eller regionala aktörer på respektive marknad. I Finland har Axolot fram till nu varit verksamt genom ett helägt dotterbolag, Axolot Solutions Finland Oy. Som en konsekvens av den ökade satsningen på expansion i Sverige och Norge och i syfte att frigöra kapital har styrelsen beslutat att avyttra ägandet av den finska verksamheten. Köpare är det av Mikael Åbacka kontrollerade bolaget Male Industrial Solutions Oy samt ledningen för det finska bolaget. Det finska bolaget fortsätter sin verksamhet som hittills och kommer fortsatt att serva existerande kunder i Finland samt marknadsföra Axolots teknik genom det licensavtal som ingåtts.

Mikael Åbacka har fram tills idag varit styrelseledamot i Axolot Solutions Holding AB varför han inte deltagit i handläggning av ärendet eller i styrelsens beslut. Som en konsekvens av transaktionen lämnar Mikael Åbacka, per dagens datum, styrelsen i Axolot Solutions Holding AB. En värdering av det finska bolaget har genomförts av en auktoriserad revisor vilket tydligt visat att värdet av aktierna understiger 1 % av koncernens värde, varför transaktionen faller utanför tillämpningen av Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lysell, Styrelseordförande Axolot Solutions Holding AB, tel: 0703 605 230, mejl: peter.lysell@sharinginsight.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions genomför förändring avseende den finska marknaden

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.