Axolot Solutions kallelse till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot

Axolot Solutions kallelse till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot, torsdagen den 19 december 2019 kl 10:00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3, 252 21 i Helsingborg.

Styrelseordförande Lennart Holm har informerat styrelsen om att han på grund av en förändrad arbetssituation inte har möjlighet att fortsätta sitt uppdrag som styrelsens ordförande. Lennart Holm kommer att kvarstå som styrelseledamot i Bolaget.

Valberedningen föreslår att Peter Lysell ska väljas som ny styrelseledamot, och att Lysell ska utses till styrelseordförande fram till årsstämman 2020.

Peter Lysell är Kemiingenjör och har studerat på Chalmers samt Ledarskap vid Nijenrode University i Holland. Peter har tidigare arbetat flera år inom Akzo Nobelkoncernen med bland annat miljöfrågor och ledarskap, samt under sju år som direktör på ett av Vinnovas kompetenscenter (Centre for Environmental Assessment of Product and Material Systems, CPM).

Sedan många år tillbaka är Peter Lysell egenföretagare i företaget Sharing Insight AB. Han konsulterar för flera internationella bolag inom områden som rör strategi, ledarskap och tillväxt. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Promosoft AB. Aktieinnehav i Axolot Solutions Holding AB: -. 

Kallelsen i sin helhet:

Kallelse till extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 december 2019 kl 10:00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3 i Helsingborg.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 december 2019;

• dels anmäla sin avsikt att deltaga till bolaget via post (under adress Axolot Solutions Holding AB, ”Extra bolagsstämma”, Hamntorget 3, 252 21 Helsingborg) eller via e-post till info@axolotsolutions.com senast fredagen den 13 december 2019.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om biträden (högst två biträden). Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 13 december 2019 genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd senast den 13 december 2019.

OMBUD M.M.

Om aktieägare avser företrädas av ombud måste sådant ombud kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.axolotsolutions.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1.                         Stämmans öppnande
  2.                         Val av ordförande vid stämman
  3.                         Upprättande och godkännande av röstlängd
  4.                         Godkännande av dagordningen
  5.                         Val av en eller två protokolljusterare
  6.                         Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
  7.                         Beslut om:

              a) Val av ny styrelseledamot

              b) Val av styrelseordförande fram till årsstämman 2020

    8.                        Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att extra bolagsstämman väljer Advokat Åsa Hansdotter till ordförande vid stämman.

Punkt 7 a och b: Beslut om val av ny styrelseledamot samt styrelseordförande fram till årsstämman 2020

Valberedningen föreslår att Peter Lysell ska väljas som ny styrelseledamot, samt att Lysell ska utses till styrelseordförande fram till årsstämman 2020.

Peter Lysell är oberoende i förhållande till Bolaget och huvudägarna.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 26 503 948 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

ÖVRIGT

Fullständigt förslag till beslut hålls tillgängligt senast två veckor före extrastämman hos Bolaget på Hamntorget 3, 252 21 i Helsingborg och på Bolagets webbplats www.axolotsolutions.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Helsingborg i december 2019

Axolot Solutions Holding AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, Styrelseordförande, +46 (0)70 630 8562 eller lennart.holm@lehdab.com

 

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.