Axolot Solutions medarbetare tecknar optioner i incitamentsprogram

Axolot Solutions medarbetare tecknar optioner i incitamentsprogram

Medarbetare inom Axolot Solutions koncernen har tecknat totalt 722 925 optioner i det incitamentsprogram som årsstämman beslutade om i maj 2019. 

Vid årsstämman i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions”) den 15 maj 2019 beslutades att införa ett incitamentsprogram varigenom högst 1 060 000 teckningsoptioner kan överlåtas till medarbetare inom Axolot Solutions-koncernen. Totalt har 722 925 teckningsoptioner tecknats av åtta (8) nyckelpersoner varav 353 000 optioner har tecknats av VD Marie Landfors. Kvarvarande 337 075 optioner kommer att reserveras för tilldelning vid framtida rekryteringar av nya medarbetare.

I enlighet med årsstämmans beslut har teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna fastställts till 6,39 kronor per aktie. Detta motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie, på Nasdaq Stockholm First North, under perioden 13 maj – 26 maj 2019. Priset för teckningsoptionen har beräknats till marknadsvärde enligt ”Black & Scholes”-formeln och uppgår till 0,38 kronor per option. Om alla utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer den sammantagna utspädningen uppgå till cirka 3,4%. För incitamentsprogrammets fullständiga villkor se årsstämmans beslut.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Holm, Styrelseordförande, +46 (0)70 630 8562 eller lennart.holm@lehdab.com


Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.