Axolot Solutions – Nyhetsbrev

Axolot Solutions – Nyhetsbrev

Framsteg i utmanande tider

Intresset för vattenfrågor är på väg att lyfta på allvar, inte bara i Sverige utan också globalt. Det har ju varit uppenbart i många år att rent vatten är en alltmer begränsad och kritisk resurs och ett absolut behov för allt liv på jorden. Trots det har vi fortsatt att misshushålla och förstöra denna begränsade resurs. Situationen blir alltmer kritisk och utvecklingen accelererar i negativ riktning drivet av klimatförändringarna. Även om det går långsammare än vi skulle önska så är det ändå så att vattenfrågan nu är på väg att få betydligt högre prioritet och det börjar finnas en acceptans att vi måste agera för att säkra tillgången på rent vatten, lokalt och globalt.

Axolots första AxoPur U2x2M system – vars försäljning vi redan tidigare har kommunicerat genom pressmeddelande – startades alldeles nyligen framgångsrikt upp hos Colombier Barrier Coatings i Pyttis, Finland. Detta nya, kompakta system ersätter en utrustning som kunden tidigare hyrt.

En hög aktivitetsnivå avseende provkörningar råder i såväl Sverige som Finland. Utöver de provkörningar som Axolot redan har kommunicerat genom tidigare pressmeddelanden har även preliminära screeningtester med vår egen patenterade AxoPur®-teknik utförts på vatten från dels en underleverantör till verkstadsindustrin, dels en fordonstillverkare samt även en deponiägare. Framgångsrika screeningtester bör i allmänhet leda vidare till provkörningar, vilket i sin tur är basen för försäljning av system.

Det utvecklingsprojekt inom rening av svingödselslurry som stöttades av regionala finska myndigheten NTM har avslutats och rapporterats. Projektet visade att näringsämnena i slurryn kan tillvaratas i kompakt och relativt torr form. Jämfört med gödselslurryn som sådan tål därmed de separerade näringsämnena rent ekonomiskt att transporteras längre för användning som gödningsmedel. Kunskaperna som vi har skaffat oss genom detta projekt har visat sig värdefulla i kontakterna med biogasindustrin i Finland, där Axolot hittills har genomfört tre provkörningar.

Tester kommer under april att utföras i samarbete med ett forskningsinstitut i Sverige, syftande till att utvärdera AxoPur-teknikens kapacitet att rena persistenta så kallade PFAS-ämnen (per- och polyfluorerade alkansubstanser).

När vi nu borta vid horisonten kan skönja Corona-pandemins slut, stärker vi Axolots säljfokus genom rekryteringen av en försäljningschef – Petra Rydergård – som ska leda säljarbetet i de skandinaviska länderna. Petra har en för denna befattning mycket relevant bakgrund bland annat från återvinningsindustrin och kommer att stärka bolaget avsevärt. Petra Rydergård började den 15 mars.

Vi ser ett stadigt ökande intresse för Axolots erbjudande och produkt, och vi har fler aktiva dialoger med potentiella kunder än någonsin, trots begränsningarna som corona-pandemin fört med sig. Givet att AxoPur är en ny teknik vill vi väldigt gärna besöka våra kunder för att genomföra provkörningar on-site. I det perspektivet utgör corona-pandemin en begränsande faktor. Trots detta har vi gott hopp om att kunna signera affärskontrakt redan under första halvåret.

För att summera: Axolot följer sin plan och vi förbereder oss för att vara rätt positionerade så snart samhället öppnar upp igen och tillåter fysiska möten och specifika affärsaktiviteter, ute hos kunderna.

Martin Ragnar
VD och koncernchef i Axolot Solutions

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Axolot Solutions Nyhetsbrev Mars 2021

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.