Axolot Solutions – Nyhetsbrev

Axolot Solutions – Nyhetsbrev

Vid sidan av den nyligen publicerade ordern på en kommersiell AxoPur®-enhet pågår mycket andra aktiviteter inom bolaget.

Efter ett antal Covid-19 påverkade månader ökar nu den kommersiella aktiviteten i takt med att industriella verksamheter öppnar upp för besök igen. Axolot lyckades upprätthålla en relativt hög aktivitetsnivå under andra kvartalet, främst tack vare redan etablerade relationer. Nya diskussioner gick dock betydligt trögare än normalt – vilket inte är förvånande eftersom vi säljer en ny, innovativ teknologi där vår erfarenhet säger oss att det bästa sättet att övertyga presumtiva kunder är att faktiskt fysiskt kunna visa upp hur vår teknik fungerar.

Vi ser nu en gradvis normalisering, där fler företag öppnar upp för besök, och samtidigt en anpassning till läget, där fler företag är villiga att arbeta på avstånd och till exempel skicka vatten för försök hos oss i Landvetter och Esbo.

Ett stort antal intressanta försök och samarbeten har ändå löpt på under sommaren, vilket ju bland annat resulterade i den första ordern på en kommersiell enhet. Under augusti månad genomfördes den redan till februari planerade provkörningen av AxoPur och AxoPlus™ hos en aktör inom biodrivmedel i Sverige. Försöken fick skjutas upp p.g.a. coronapandemin. I Finland pågår just nu bland annat ett par längre provkörningar, såsom rening av lakvatten inom bioavfall samt av processvatten från återvinning av textilier.

Under augusti månad har försök gjorts med rening av vattenflöden från kassodling av fisk i samarbete med bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Sweco och Vattudalens fisk i Ströms Vattudal i Jämtland. Förhoppningen är att försöken ska leda fram till ett sätt som både medger en kostnadseffektiv och miljövänlig kassodling av fisk och samtidigt innebär ett smart sätt att producera naturgödsel. Dessa inledande försök syftar till att lägga grunden för ett större projekt under 2021.

Ett liknande utvecklingsprojekt har ju genomförts i Finland under 2019 och 2020, med stöd från finska jordbruksmyndigheten NTM. Det är rening av urin från svin som har undersökts närmare såväl ur kemiskt som ur ekonomiskt perspektiv. Syftet är att minska transport- och hanteringskostnader för gödseln, genom att separera näringsämnena från flocken och rena avfallsvattnet på plats. Projektet har avslutats i augusti månad och vi för nu diskussioner med en kommersiell motpart om försök på motsvarande vatten.

Axolot deltar vidare i ett projekt tillsammans med Helsingfors Universitet, Aaltouniversitet samt HAMK-universitet för tillämpad vetenskap. I detta projekt tittar man närmare på den vid vattenreningen avskilda flockens egenskaper och möjliga användningsområden. Projektet har inletts med rening av avfallsvatten från fiskodling, där målet är att finna användningsområden för flocken såväl som att rena vattnet så att det kan recirkuleras, enligt en s.k. RAS process (Recirculating Aquaculture System). Framöver kommer även flocken från andra avfallsvatten att utvärderas på liknande sätt, exempelvis på grundval av dess potential att användas som näringsämnen för växt- eller algproduktion, eller till och med som ingrediens i kosmetika, för att nämna ett par exempel.

Utöver dessa aktiviteter fortgår en aktiv marknadsbearbetning i Sverige och Finland och planering av ytterligare provkörningar – det första viktiga steget på väg mot ett nytt kommersiellt projekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, CEO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Axolot nyhetsbrev augusti 2020

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.