Axolot Solutions offentliggör definitivt utfall i företrädesemission som tecknades till ca 146%

Axolot Solutions offentliggör definitivt utfall i företrädesemission som tecknades till ca 146%

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Axolot Solutions”) offentliggör härmed det definitiva utfallet av Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”) om cirka 20,44 MSEK, som beslutades och offentliggjordes den 12 maj 2022. Det definitiva utfallet är i allt väsentligt detsamma som det preliminära utfallet som offentliggjordes den 9 juni 2022. I sammanfattning blev Företrädesemissionen övertecknad med en teckningsgrad om cirka 146 procent. Styrelsen har beslutat att utnyttja en överteckningsoption som tillför Bolaget ytterligare 2,85 MSEK. Totalt tillförs därmed Axolot Solutions ca 23,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Företrädesemissionen omfattade högst 53 797 369 aktier i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 24 maj – 8 juni 2022. Teckningskursen uppgick till 0,38 SEK per aktie. Företrädesemissionen tecknades till totalt ca 146%, varav ca 86,1 % med stöd av teckningsrätter och 59,9% utan stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 20,44 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

ÖVERTECKNINGSOPTION

Styrelsen har beslutat att utnyttja överteckningsoptionen i sin helhet vilket innebär att ytterligare 7 500 000 aktier, motsvarande en emissionslikvid om 2,85 MSEK, emitteras.

TILLFÖRT KAPITAL

Axolot Solutions tillförs totalt ca 23,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

TILLDELNING

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker i enlighet med de principer som angivits i emissionsbeslutet samt det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 20 maj 2022. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotan beräknas distribueras omkring 15 juni 2022. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

ERSÄTTNING TILL EMISSIONSGARANTER

Axolot Solutions har ingått avtal med emissionsgaranter avseende garanti av Företrädesemissionen med ett totalt belopp om 9 MSEK. Garanterna hade valrätt mellan kontant ersättning och ersättning i form av nyemitterade aktier. Samtliga garanter har valt ersättning i form av nyemitterade aktier. Därmed kommer Axolot Solutions att emittera 2 842 106 aktier i garantiersättning. (En mindre justering av antalet aktier kan komma att ske beroende på avrundningseffekter på individnivå.)

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Innan Företrädesemissionen var Axolot Solutions aktiekapital 2 689 868,45 SEK fördelat på 53 797 369 aktier. Genom Företrädesemissionen, överteckningsoptionen och ersättning till garanter kommer Axolot Solutions emittera sammantaget 64 139 475 aktier. Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med 3 206 973,75 SEK till totalt 5 896 842,20 SEK. Antalet aktier och röster i Axolot Solutions kommer att öka från 53 797 369 aktier och röster till totalt 117 936 844 aktier och röster.

HANDEL MED BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market pågår under ISIN-kod SE0017937048 fram till dess att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier, vilket preliminärt beräknas ske i vecka 25 (20-24 juni) 2022.

EMISSIONSINSTITUT

Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Axolot Solutions i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Holm, styrelseledamot och VD i Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot offentliggör definitivt utfall i företrädesemission 2022

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.