Axolot Solutions offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Axolot Solutions offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot”) visar att företrädesemissionen blev övertecknad. Styrelsen i Axolot har beslutat att utnyttja hela överteckningsoptionen.

Företrädesemissionen omfattade högst 53 797 369 aktier. Emissionskursen var 0,38 SEK, vilket innebär en total emissionslikvid om högst cirka 20,4 miljoner SEK. Teckningsperioden löpte ut den 8 juni 2022.

Det preliminära resultatet visar att 46 296 333 aktier, motsvarande en likvid om cirka 17,6 miljoner SEK, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Detta motsvarar cirka 86,0 procent av de nyemitterade aktierna.

Därtill har anmälningar avseende 32 221 550 aktier, motsvarande en likvid om cirka 12,2 miljoner SEK, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed övertecknad.

Styrelsen har beslutat att utnyttja överteckningsoptionen i sin helhet vilket innebär att ytterligare 7 500 000 aktier, motsvarande en emissionslikvid om 2,85 MSEK, kommer att emitteras.

Axolot kommer därmed att emittera sammantaget 61 297 369 aktier avseende företrädesemissionen och överteckningsoptionen. Axolot tillförs sammantaget cirka 23,3 miljoner SEK före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen.

Efter företrädesemissionen och överteckningsoptionen kommer antalet aktier i Axolot att uppgå till 115 094 738. Därutöver tillkommer högst 2 842 106 aktier i garantiersättning till dem som ingått emissionsgarantiavtal med Axolot och väljer alternativet med nyemitterade aktier som ersättning.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer ske i enlighet med de principer som anges i emissionsbeslutet och det informationsmemorandum som Axolot offentliggjorde den 20 maj 2022. De som erhållit tilldelning kommer att erhålla en avräkningsnota som bekräftelse på tilldelningen. Betalning ska ske kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Det slutgiltiga utfallet i företrädesemissionen samt besked om när BTA omvandlas till aktier beräknas offentliggöras den 13 juni 2022.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Holm, styrelseledamot och VD i Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission 2022

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.