Axolot Solutions offentliggör preliminärt utfall i övertecknad företrädesemission

Axolot Solutions offentliggör preliminärt utfall i övertecknad företrädesemission

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot”) visar att företrädesemissionen blev övertecknad.

Företrädesemissionen omfattade högst 26 503 948 aktier. Teckningsperioden löpte ut den 22 december 2020. Det preliminära resultatet visar att 21 696 052 aktier, motsvarande en likvid om cirka 20,6 miljoner SEK, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Detta motsvarar cirka 81,9 procent av de nyemitterade aktierna.

Därtill har anmälningar avseende 12 649 916 aktier, motsvarande en likvid om cirka 12 miljoner SEK, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed övertecknad.

Axolot kommer därmed att tillföras cirka 25,2 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen.

Utöver de aktier som emitteras i företrädesemissionen har garanterna tecknat 789 473 aktier, motsvarande halva ersättningen till garanterna.

Efter företrädesemissonen och nyemissionen till garanterna kommer antalet aktier i Axolot att uppgå till 53 797 369.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer ske i enlighet med de principer som anges i emissionsbeslutet och det informationsmemorandum som Axolot offentliggjorde den 4 december 2020. De som erhållit tilldelning kommer att erhålla en avräkningsnota som bekräftelse på tilldelningen. Betalning ska ske kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Det slutgiltiga utfallet i företrädesemissionen samt besked om när BTA omvandlas till aktier beräknas offentliggöras omkring den 29 december 2020.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Holm, styrelseledamot Axolot Solutions Holding AB, +46 (0)70 630 8562 eller lennart.holm@lehdab.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.