Axolot Solutions på väg mot kommersiellt genombrott i Sverige – nyhetsbrev från VD

Axolot Solutions på väg mot kommersiellt genombrott i Sverige – nyhetsbrev från VD

För Axolot Solutions har det fjärde kvartalet sannolikt varit det mest intensiva i bolagets historia. En framgångsrik nyemission som säkrat verksamhetens finansiering för kommande år har genomförts och därefter har aktien listats på Nasdaq First North i Stockholm. Parallellt har den operativa verksamheten pågått för fullt och bolaget har i nära samarbete med flera potentiella kunder och partners genomfört ett antal utvärderingar i industriell skala där Axolot Solutions unika teknik använts för att rena och recirkulera förorenade vattenflöden. Resultaten har genomgående varit positiva och bedömningen är att Axolot Solutions nu är nära ett kommersiellt genombrott i form av en första permanent installation i Sverige. Detta i tillägg till den anläggning som redan är i drift i Finland och alla de affärsmöjligheter som är på gång. För att accelerera och expandera verksamheten så byggs nu ytterligare ett par mobila enheter samtidigt som teamet förstärks med ett andra applikationsteam. I detta nyhetsbrev ger VD Mårten Olausson en resumé av kvartalet som gått och sin syn på hur bolaget ska utvecklas framåt.


Julen står för dörren och vi lämnar ett händelserikt år bakom oss. Innan dess så vill jag som VD för Axolot Solutions ta tillfället i akt och ge alla våra aktieägare och andra intressenter en uppdatering runt allt det som händer i och omkring vår verksamhet. 

Listning genomförd på Nasdaq First North

För att börja med det mest uppenbara så har vi ju sedan mitt förra nyhetsbrev listat Axolot Solutions Holding AB på Nasdaq First North i Stockholm. Intresset inför listningen var stort och handeln i aktien intensiv när den inleddes den 21 november. Samtidigt kan jag konstatera att vi tidsmässigt prickat den mest volatila perioden på börsen under lång tid och aktiemarknaden har tagit mycket stryk, inte minst småbolagen. Jag tror stenhårt på Axolot Solutions framåt och har själv tagit tillfället i akt att köpa fler aktier, vilket tidigare offentliggjorts.

Många aktiviteter tillsammans med kunder

Jag kan konstatera att intresset för Axolot Solutions som bolag och för vår teknologi ökar allt mer i takt med att fler hör talas om oss. Vi fokuserar som tidigare kommunicerat primärt på fyra utvalda industrivertikaler – skogsindustri, gruvindustri, kemisk processindustri och hantering av hårt förorenade vatten – men förutom det intresse vi möts av från dessa vertikaler så får vi också allt fler förfrågningar från aktörer inom andra branscher, t ex fiskodlingar, flygplatser, olika slags deponier, energiproducenter, fartygsnäringen med flera. De uttrycker alla ett starkt intresse av att utvärdera vår teknik och lösning runt vattenrening och recirkulation som ligger i tiden.

Under det fjärde kvartalet har vi genomfört ett flertal lyckade försökskörningar ute hos potentiella kunder. Resultaten ser positiva ut och vi ser att det finns mycket goda förutsättningar för en fortsättning hos den absoluta merparten av dessa. Det innebär dock inte att alla dessa kunder omgående kommer att beställa anläggningar från oss. Vi har under resans gång lärt oss mycket om vår kunders investeringsprocesser och hur dessa påverkar timing för investeringsbeslut. Detta gör att vi i framtiden kommer att kunna korta våra ledtider från initial kontakt till affär.

Givet våra begränsade resurser så ser vi allt tydligare att det är viktigt för oss att analysera och förstå de drivkrafter som finns hos varje potentiell kund så att vi lägger tid på rätt aktivitet. Vårt fokus måste läggas på potentiella kunder där vi har förutsättningar att lösa ett omedelbart behov eller skapa ett tydligt mervärde. Vi har redan inplanerat ett antal betalda försökskörningar under första kvartalet och kommer i tillägg till dessa att genomföra en rad screeningtest som utförs vid vår anläggning i Landvetter.

Ett steg närmare kommersiellt genombrott i Sverige

Som tidigare kommunicerats så har vi en första mindre kommersiell installation i drift i Finland sedan i somras. I dagarna har ett av de företag som vi haft det mest djupgående samarbetet med i Sverige, efter att ha slutfört ett försöksprogram, bekräftat AxoPur®-teknikens funktion och effektivitet och man har bett oss att offerera en fullskaleanläggning som i nästa steg kan leda till en affär under 2019. Tillsammans med kunden har vi dessutom kommit överens om att utvärdera vår lösning för ytterligare affärsmöjligheter hos samma kund.

Vi har också påbörjat diskussioner med några utvalda internationella kunder inom våra fokusområden. Utvärderingar av vår teknologi förbereds i flera europeiska länder, i Nordamerika och för ett par spännande applikationer i Nordafrika, där vi nyligen ingått ett samarbete med ett företag baserat i Tunisien.

I Finland fortsätter det långtidstest som vi tidigare informerat om. Parallellt har vi under hösten utvecklat en teknik för rening av sulfat till mycket låga nivåer som vi nu testar i detta sammanhang. Vi har under hösten intensifierat diskussionen med ett skandinaviskt raffinaderi och har i dagarna offererat en 2-månaders utvärdering av AxoPur®-tekniken för rening och återanvändning av tvättvatten.

Även internationellt så uppmärksammas nu vår teknologi. Vi har diskussioner igång om utvärderingar i flera europeiska länder, i Nordamerika och för några spännande applikationer i Nordafrika, där vi nyligen ingått ett samarbete med ett företag baserat i Tunisien. Dessutom har vi förfrågningar från andra regioner som vi tills vidare valt att avvakta med.

Vi expanderar!

En av våra utmaningar är att hantera det stora och växande intresset för vår teknik, vi har som sagt ett stadigt inflöde av förfrågningar. Över tid kommer vi att kunna erbjuda marknaden mer standardiserade lösningar, men än så länge och fram till det att vår AxoPur®-teknik är fullt etablerad i marknaden, så går vägen till kommersiella avtal i stor utsträckning via relativt arbetskrävande försökskörningar. För närvarande så är det våra egna resurser som sätter en gräns för vår kapacitet att genomföra försökskörningar. För att öka vår leveranskapacitet så kommer vi i närtid att (1) säkra upp en effektiv process för tillverkning av kommersiella enheter, (2) bygga ytterligare ett par mobila pilotanläggningar samt (3) anställa ytterligare tekniker-team som gör det möjligt för oss att köra fler parallella kundprojekt och leverera nya permanenta installationer. Vi räknar med att detta är på plats i slutet av första kvartalet 2019. Som en följd av detta har vi även beslutat att utöka våra lokaler i Landvetter och Helsingfors.

Nytt laboratorium ger nya möjligheter

Den investering vi gjort i ett nytt laboratorium med tillhörande minianläggning för screeningförsök har redan visat sig bidra på ett positivt sätt. En bred utvärdering av ett antal standardvatten pågår och vi räknar med att detta ger oss värdefull kunskap om hur våra processer kan optimeras ytterligare samtidigt som vi på ett resurseffektivt sätt kan testa nya koncept som breddar vårt erbjudande.

Fördelen med denna utrustning är att vi kan köra screening-studier på mycket små vattenmängder, vilket dessutom hjälper oss att prioritera rätt kunder och för dessa, redan innan den första testkörningen, screena för funktion och körbetingelser. Detta sparar såväl tid som pengar!

Varumärkesskydd beviljat för AxoPur®

Vi har nyligen fått beviljat varumärkesskydd för AxoPur® inom Europa, vilket är det namn under vilket vi marknadsför vår unika teknologi för elektrokoagulation och flotation. Detta följer vår strategi att bygga en portfölj av varumärken relaterade till vår teknologi.

Kommunikation med våra intressenter

Då vi nu är listade på Nasdaq First North så har vi ett regelverk att förhålla oss till vad gäller informationsgivning. Det sätter vissa gränser men ger oss även möjlighet att kommunicera via ett antal alternativa informationskanaler. All information publiceras även på vår hemsida och jag vill uppmuntra alla att anmäla sig som prenumeranter där. Då kommer ni med automatik att få alla nyheter sända till den mailadress ni angivit.

God Jul och fortsättning!

När jag nu sammanfattar det år som går mot sitt slut så känns det verkligen som att vi under 2018 tagit ett antal stora och avgörande steg på väg mot att etablera Axolot Solutions som en leverantör av unika lösningar för rening och recirkulation av processvatten. Jag kan garantera att hela teamet i bolaget är fyllda med energi och framtidstro och vi nu ser fram emot ett otroligt spännande 2019!

Helsingborg 2018-12-19

Mårten Olausson

VD

För ytterligare information kontakta:

Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel 070–5840617, mejl: marten.olausson@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel 070–8171112, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com


Dokument & länkar

Release

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.