Axolot Solutions presenterar koncept för utsläppsfri pappersmassaframställning

Axolot Solutions presenterar koncept för utsläppsfri pappersmassaframställning

Axolot Solutions presenterar nu ännu en innovation som tar sitt avstamp i pappersmassabrukets avloppssystem och som pekar ut vägen till en helt utsläppsfri process, till gagn för såväl miljö som för brukets egen resiliens. Innovationen som har patentsökts är en vidareutveckling av bolagets AxoPur® teknik och möjliggör utvinning av fosfor, organiska gödselkomponenter, processvatten med mera ur avloppet.

Denna nya teknik, som kan integreras i den befintliga produktionsprocessen för blekt pappersmassa, syftar till att fraktionera avloppet i två, tre eller flera steg. På detta sätt kan fosfor – fri från kadmium – erhållas som en biprodukt, ett organiskt slam utan metalljoner som en annan och ett saltfritt råvatten som en tredje. Det går också att inkludera ytterligare steg, varvid brukets behov av inköp av externa kemikalier för kokning såväl som blekning kan minskas genom ett smart nyttjande av avloppets resurser. Och allt detta kan alltså låta sig göras samtidigt som dessa ämnen inte skickas ut till en recipient där de annars ställer till större eller mindre skada för växt- och djurliv. Innovationen innebär därmed i högsta grad en ”win-win” mellan miljö och brukets resiliens. Att bli oberoende av extern vattentillförsel är redan idag en viktig fråga för många bruk på kontinenten och kommer att bli central också i Sverige.

Axolots nya avloppsfraktioneringskoncept innebär att massabrukets transition från renodlad massatillverkare till integrerat biokombinat får ytterligare en skjuts framåt. Konceptet bygger på en smart och stegvis användning av olika reningstekniker där det första steget utgörs av den patenterade AxoPur tekniken, som också är nyckeln för resten av konceptet. Andra steg inkluderar biologisk rening och omvänd osmos.

”Axolots senaste innovation kring avloppsfraktionering understryker det viktiga paradigmskifte som avloppsreningsbranschen har inlett, nämligen att börja betrakta avloppet som en resurs som ska nyttiggöras istället för som ett problem som ska elimineras”, säger Anders Lundin, VD i Axolot Solutions AB. Han är också nyfiken på vilket bruk som med ”first mover advantage” som argument blir först med att vilja slå mynt av Axolots nya teknik.

I en artikel skriven av Axolots FoU-chef Martin Ragnar, i senaste numret av Svensk Papperstidning, beskrivs tekniken och dess fördelar mer i detalj.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lundin, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 323 11 06 eller anders.lundin@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions presenterar koncept för utsläppsfri pappersmassaframställningArtikel i Svensk Papperstidning om Avloppsfraktionering

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.