Axolot Solutions presenterar ny teknik för hållbar fosforutvinning i pappersmassabruk

Axolot Solutions presenterar ny teknik för hållbar fosforutvinning i pappersmassabruk

Axolot Solutions introducerar nu en innovation som möjliggör för pappersmassa-industrin att ta ännu ett steg mot det slutna massabruket samtidigt som man ökar användningen av naturresurser och minskar utsläppen. Innovationen som har patentsökts är en vidareutveckling av bolagets AxoPur® teknik och möjliggör fosforutvinning i sulfatprocessen.

Denna nya teknik, som kan integreras i den befintliga produktionsprocessen för pappersmassa, syftar till att effektivt fraktionera ut den fosfor som kommer in i processen med vedråvaran. Idag går den ut som en onyttig restprodukt i det slam som faller ut som ett miljöbelastande avfall i tillverkningsprocessen. Det unika med Axolots innovativa lösning är inte bara att den fosfor som finns i systemet kan nyttiggöras, utan också att i stort sett allt slam som bildas kan återföras i processen vilket löser ett stort miljöproblem.

Under de senaste årtiondena har företag inom massaindustrin utvecklat lösningar som gradvis ökat utbytet från vedråvaran. Producenterna utvinner lignin, tillverkar biometanol och bioenergi. Dessutom börjar man i ökande grad applicera andra avancerade teknologier för att få ut andra värdefulla produkter ur vedråvaran i tillägg till huvudprodukten pappersmassa. Genom Axolots senaste framsteg som möjliggör fosforutvinning möjliggörs ytterligare ett steg i denna utveckling.

Fosfor är en kritisk komponent i konstgödsel och den naturliga förekomsten är begränsad. Samtidigt bidrar läckande fosfor från jordbruk, kommunala reningsverk och industrier – inte minst massaindustrin – till allvarliga problem med övergödning av hav och vattendrag. Behoven av att sluta kretsloppen för fosfor samt finna hållbara utvinningsmetoder blir alltmer uppenbara och här öppnar nu Axolots nya teknik för nya lösningar för att adressera ett stort miljöproblem.

Anders Lundin, VD för Axolot Solutions, kommenterar: ”Vår senaste innovation för fosforutvinning är ett viktigt steg mot en ännu mer hållbar och resurseffektiv massaindustri. Genom att utvinna fosfor från sulfatprocessen samtidigt som mängden avfall drastiskt reduceras så skapas möjligheter till ännu mer slutna och hållbara tillverkningsprocesser. Samtidigt går fosfor från att vara en miljöbelastning till att vara en värdefull produkt. Nu ska det bli spännande att se vilket massabruk som blir först med att applicera Axolots lösning.”

I en artikel skriven av Axolots FoU-chef Martin Ragnar i senaste numret av Svensk Papperstidning på sidan 20-21 beskrivs tekniken och dess fördelar mer i detalj.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lundin, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 323 11 06 eller anders.lundin@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions presenterar ny teknik för hållbar fosforutvinning i pappersmassabrukSv papperstidning artikel feb 24

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.