Axolot Solutions spjutspetsteknologi renar och sparar vatten i stor skala

Axolot Solutions spjutspetsteknologi renar och sparar vatten i stor skala

Martin Ragnar är ansvarig för affärsutveckling i vattenreningsbolaget Axolot Solutions som i höstas listades på Nasdaq First North. I denna intervju ger han sin syn på det akuta behovet av ökad hushållning och bevarande av jordens begränsade vattentillgångar, hur Axolot Solutions bidrar med en unik lösning och hur lanseringen av bolagets spjutspetsteknologi fortskrider.

Det har varit lite tyst om Axolot Solutions sedan listningen på First North samtidigt som många är nyfikna och vill veta mer om det som händer i verksamheten. Martin Ragnar är affärsutvecklings-ansvarig i bolaget och är en av de personer som har insyn i alla de aktiviteter som pågår. Vi har därför suttit ner med honom för en intervju med målet att få en inblick i hur verksamheten utvecklas.

Martin, du är en av nyckelpersonerna i Axolot Solutions. Teknisk doktor i pappers- och massateknik med många års erfarenhet från såväl den akademiska som den industriella världen där du genom åren varit engagerad i ett antal hållbarhetsprofilerade teknikbolag, men även inom offentlig verksamhet. Nu är du affärsutvecklingsansvarig i Axolot Solutions, hur känns det?

– Fantastiskt om jag ska sammanfatta med ett ord! Att få vara med och jobba inom ett så angeläget område som vatten är i sig otroligt stimulerande. Speciellt då jag känner att vi inom Axolot har de redskap som krävs för att göra skillnad på riktigt. Behoven är stora och akuta i hela världen och det finns så mycket att göra. Det gäller naturligtvis för rening av vatten i sig, men kanske ännu mer tillgången till rent vatten. Obegränsad tillgång till rent vatten har historiskt så ofta tagits som en självklar och nästan gratis tillgång, inte minst i Norden. Med en accelererande global miljöförstöring har insikten om hur begränsad tillgången på rent vatten verkligen är blivit allt större.

Tyvärr tvingas jag konstatera att vi i snabb och ökande takt fortsätter att utarma de vattenreservoarer som finns, genom misshushållning och fortsatt förorening. Trenden måste vändas, vi måste omgående kraftsamla och tillsammans verka för att sluta förorena vatten samtidigt som vi i en mycket högre omfattning än vad som sker idag behöver hushålla med våra vattenresurser. Vi måste använda det vatten som finns på ett smart sätt utan att förstöra det.

I mitt arbete inom Axolot har jag förmånen att få jobba med en angelägen miljöfråga, med en modern spjutspetsteknologi och tillsammans med några av de allra skarpaste människor jag någonsin kommit i kontakt med. Det kan faktiskt inte bli mycket bättre än så!

Det låter ju bra, men vad är det egentligen Axolot erbjuder?

– Även om vi ännu är en liten spelare på en oändligt stor marknad är jag övertygad om att vi kan göra skillnad. Vi utgår från en genial teknologi som erbjuder helt nya möjligheter att rena och återcirkulera vatten. Det senare är oerhört viktigt då en av våra stora utmaningar i världen är att minska förbrukningen av vatten.

Axolot erbjuder helhetslösningar där vi på ett mycket konkurrenskraftigt sätt kan rena och separera bort ett brett spektrum av föroreningar från olika vattenflöden, stora som små. Tekniken kan användas på ett brett spektrum av vatten, men vi har valt att fokusera på vattenflöden relaterade till industriella verksamheter. Vi har paketerat de grundläggande principer som utgör kärnan i vår teknik i en mycket smart och patenterad reaktorkonstruktion med tillhörande kringutrustning, basen i vårt kommersiella erbjudande. Med denna processlösning kan vi på ett särdeles effektivt sätt avskilja föroreningar från vattnet som därigenom blir rent samtidigt som vi erhåller en högkoncentrerad flock där föroreningarna samlas för vidare behandling. Det här är vi ganska ensamma om att klara i industriell skala. Runt denna kärnteknologi, som vi nu är i full gång med att introducera på marknaden, erbjuder och utvecklar vi kompletterande teknologier som breddar vårt erbjudande ytterligare.

Kan du ge några exempel på vatten där Er teknologi nu sätts in och på hur ni jobbar?

– Vi är mitt inne i en oerhört intensiv fas där vi sedan förra sommaren är igång med testkörningar i industriell skala ute hos olika kunder. En stor utmaning är att vi fortfarande är en liten organisation, vilket gör att det blir viktigt att prioritera rätt aktiviteter. Jag måste nog erkänna att vi varit lite av tidsoptimister när det gäller hur många parallella spår vi klarar av att hantera samtidigt. Ambitionsnivån är hög och det är så mycket vi vill åstadkomma här och nu. Även om vår teknologi redan visat sig fungera alldeles utmärkt på de typer av vatten som vi just nu valt att fokusera på, så har vi förstås mycket kvar att lära och förfina för att göra vårt erbjudande ännu bättre. En hel del av vårt arbete går idag ut på att metodiskt bygga upp en solid kunskaps- och databas. Det blir lätt så att man i den fas vi ännu befinner oss i hamnar i en situation där varje kundapplikation blir unik och därmed resurskrävande. Därför är en systematisk erfarenhetsuppbyggnad av central betydelse. Genom att se mönster i det vi gör kan vi i ökande grad standardisera och effektivisera vår process.

De tester och försök vi nu kör i industriell skala på ett antal olika vatten ute hos våra kunder ger oss det underlag som krävs för att kunna etablera standardlösningar som fungerar hos många. Vi kan redan se att de insatser vi nu lägger ner i ökande grad gör det möjligt att rulla ut teknologin till fler kunder parallellt och till en lägre kostnad. Under den senaste tiden har vi kört försök på ett antal olika vattenflöden hos pappers- och massabruk, petrokemisk industri, livsmedelsindustri och företag som hanterar miljöfarliga avloppströmmar.

Varje försök består av flera faser. Inledningsvis görs en analys av det vatten som ska hanteras och tillsammans med kunden sätts ett mål för vilka komponenter som ska avskiljas och vilken grad av avskiljning som är nödvändig. Kraven styrs oftast av de villkor som är uppställda av miljömyndigheterna. Här är det viktigt att vi, innan man går vidare, är övertygade om att Axolot kan erbjuda den bästa lösningen, vilket ofta men inte alltid är fallet. Efter detta genomför vi vanligen ett enklare screening-test som utförs vid vår lilla anläggning i Landvetter. Dessa inledande tester ger oss det underlag som krävs för att sätta samman ett lämpligt system och bestämma preliminära körparametrar för nästföljande utvärderingsfas, en testkörning i halvstor skala ute hos kunden. En första testkörning varar oftast några dagar för varje vatten som ska utvärderas. Under körningen tas det ut ett antal prover på inkommande och utgående vatten, dessa analyseras och kopplas till de körbetingelser som gällt och därefter kan vi utvärdera försöken, såväl tekniskt som kostnadsmässigt. Det är en process som tar några veckor i anspråk eftersom vattenanalyser också tar tid.  Med våra nuvarande resurser har vi i dagsläget kapacitet att klara ett par tre utvärderingar av detta slag per månad, vilket är den takt vi jobbat i under höst och vinter. Det har faktiskt inneburit en rätt hård press på vår lilla organisation.

För att göra det ännu mer konkret, kan du berätta mer om någon aktuell testkörning?

– Vi ingår i princip alltid ett ömsesidigt sekretessavtal med kunden vilket hindrar oss från att nämna namn och detaljer, men om jag håller det på en generell nivå är kanske den körning jag nyligen var med på ett bra exempel. Den kördes på ett renserivatten ute på ett svenskt massabruk. När man tar in ved till ett massabruk för att tillverka pappersmassa innebär det första processteget att man tar bort den bruna barken på trädstammen. I denna process används det stora mängder vatten som naturligtvis till stor del redan recirkuleras, men det uppstår trots allt ett betydande utflöde av vatten förorenat med ett brett spektrum av toxiska extraktivämnen från veden. Dessa vattenströmmar är miljöfarliga och svåra att rena. Idag går de till massabrukets existerande vattenreningsanläggning där de späds ut utan att man i någon högre grad tar bort de giftiga komponenterna. Dessa har i realiteten en negativ inverkan på hur reningen av det övriga processvattnet fungerar.  Det finns med andra ord flera anledningar till varför en separat rening av renserivatten skulle vara mer än önskvärd. Problemet är dock att det hittills varit omöjligt att finna en fungerande teknik. Här har vi med hjälp av Axolots teknologi redan lyckats oerhört väl. Vi kan på ett kostnadseffektivt sätt anpassa vår lösning till det aktuella flödet och har visat att vi når mycket höga separationsnivåer med avseende på komplexa organiska föroreningar, tungmetaller och suspenderat material. Vi når dessutom upp till en reningsgrad som gör en i det närmaste fullständig recirkulation av renserivattnet möjlig. Jag skulle kunna ge fler exempel på tillämpningar och lyckade försök men jag tror det här är en bra illustration på de typer av vatten som vi just nu arbetar på.

När kan vi förvänta oss att få se kommersiella order annonseras?

– Vi har ju i höstas kommunicerat att vår första kommersiella installation redan är i drift och detta sedan förra sommaren. Anläggningen är installerad och körs i Pyttis, i sydöstra Finland. Där renar vår anläggning processvatten från en verksamhet som bestryker livsmedelsförpackningar med vattenavvisande barriärer. Erfarenheterna från denna anläggning är mycket goda och kunden är mer än nöjd. Vi har också fått positiv återkoppling från ett antal potentiella kunder och personer från miljömyndigheterna som besökt anläggningen. Under vintern har vi trimmat in anläggningen i Pyttis och vi har nu ingått ett samarbetsavtal med kunden som gör det möjligt för oss att köra försök även med andra finska kunders processvatten för utvärderingar. Som jag redan berättat har vi parallellt kört utvärderingar hos ett antal potentiella kunder under hösten och vintern. Jag kan konstatera att dessa överlag har lyckats bra varför vi nu är inne i en process där vi offererar permanenta installationer till flera kunder. I vissa fall kan säkert ett beslut dröja, speciellt om kunden inte är i en situation där man akut måste genomföra en åtgärd för at klara myndighetskrav. Men för ett antal av de fall där vi just nu jobbar så är jag mycket optimistisk och tror att vi under våren kommer att teckna kontrakt om permanenta installationer.

Hur ser du att ni med era begränsade resurser ska kunna skala upp verksamheten?

– Det gäller att jobba strategiskt och smart, vilket jag tycker att vi blir allt duktigare på. Genom vårt systematiska sätt att jobba med kunskapsuppbyggnad och med fokus på ett begränsat antal industrisegment möjliggörs standardiserade lösningar. Dessa blir inte bara lättare att skala upp utan också mer kostnadseffektiva. Vi arbetar med en modulär uppbyggnad av våra anläggningar, vilket är av central betydelse för att kapa leveranstider och skapa kostnadseffektiv produktion.

En annan viktig förutsättning för att klara en snabb tillväxt är att se till att man har goda vänner och partners. Det etablerar vi nu i form av ett nätverk av utvalda leverantörer av olika typer av komponenter till våra anläggningar, och specialister som bidrar med unik kompetens.

Naturligtvis har vi, liksom alla verksamheter som är under snabb utveckling, en mängd utmaningar att tackla, men jag tycker att vi hanterar detta bra och löser problem som uppkommer allt efterhand. Jag är faktiskt övertygad om att det vi nu etablerar är framtidens lösningar och det händer redan idag!

Ni har verkligen en spännande verksamhet som riktar sig mot ett angeläget och gigantiskt miljöproblem. Ni rör Er uppenbarligen framåt i snabb takt, vilket är oerhört positivt. Tack så mycket för pratstunden och lycka till!

För ytterligare information kontakta:
Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel 070–5840617, mejl: marten.olausson@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Release

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.